سمیه داداش زاده

به گزارش پایگاه خبری ربیع، امروز بازدید سرزده ای از شیفت عصر مدرسه آیت الله مشکینی واوان توسط داود رضایی معاونت مقطع ابتدایی آموزش و پرورش انجام شد.
در این بازدید که با حضور مدیران مدرسه صورت گرفت، آقایان ملکی و موسوی مدیران مدرسه احسان(صبح)، مشکینی(عصر) و دیگر همکاران ایشان از داود رضایی استقبال کردند.

در این نشست دوستانه،موسوی مدیر شیفت عصر مدرسه ابراز امیدواری کرد تا با نگاه مثبتی که آموزش و پرورش به این مدرسه دارد از طرح هایی که از جانب همکاران او ارائه می شود استقبال شده و با گسترش ایده های سازنده در جامعه مدارس، فضای آموزشی و تربیتی شهر و کشورمان هر روز بارورتر از دیروز شود.

سمیه داداش زاده