به گزارش پایگاه خبری ربیع، در نشست کمیته اجرایی واکسیناسیون کووید۱۹ عنوان کرد:

وی افزود:تاکنون دو مرحله واکسن به قم وارد شده که در مرحله اول ۱۹۰ دوز و در مرحله دوم نیز شامل ۱۸۰۰ دوز میباشد.

دکتر غدیر گفت:در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر در قم واکسن را دریافت کرده اند که هیچ کدام از آنها مشکل قابل توجهی نداشته اند.

وی افزود:در مرحله اول واکسن به کادر درمان و در مراحل بعد طبق دستورالعمل ها به سالمندان و جانبازان و کادر بهداشت تزریق خواهد شد.