به گزارش پایگاه خبری ربیع،  قرآن کریم در سوره «ص» می‌فرماید: «ابلیس از آتش آفریده شده» و در همان سوره، ابلیس(شیطان) تهدید به آتش جهنم شده، چطور ممکن است موجودی که از آتش آفریده شده به وسیله آتش عذاب شود؟

و اما پاسخ/ از چند زاویه می‌توان به این پرسش پاسخ گفت:

اول: اینکه عـذاب الهی و عـذاب‌های دوزخ و جهنم منحصـر به آتش نیست، و عـذاب‌های روحی و روانی نیز مطرح است.

به عنوان مثال:

خداوند در قیامت با جهنمیان سخن نمی‌گوید این خودش نوعی عذاب است. گاهی خداوند کلمات تندی به آنها می‌گوید که اینها نوعی عذاب‌های روحی و روانی است.

محرومیت از بهشت عذابی بالاتر است. بنابراین عذاب جهنم منحصر در آتش نیست. و یکی از عذاب‌های الهی آتش است!

دوم: ممکن است بگوییم آتش جهنم و آتش‌هـای دیگر مراتب تشـکیکی دارنـد، یعنی ذو مراتب هستند، به عبـارت دیگر، ممکن است یک آتش ضـعیف باشد و آتش دیگر قوی‌تر باشد و آتش قوی‌تر بر آتش ضعیف‌تر غلبه کند و آن را به نابودی بکشد.

در این رابطه شاهد مثال زیر پاسخی به این سؤال است.

شخصـی به سـخنان امام صادق علیه السـلام اعتراض ‌کرد و گفت: چگونه امام صادق علیه السـلام می‌گویـد: «شـیطان با آتش عـذاب می‌شود در حالی‌که هیـچ موجودی با جنس خودش عـذاب نمی‌شود؟» نقل شـده «بهلول» -که در آن زمان می‌زیسـته- یک جواب نقضـی جالبی به او داد به این ترتیب که وقتی با این شـخص روبرو شد کلوخی را برداشت و بر سـر او کوبید، سر او به شدت درد گرفت، و او نزد قاضـی یـا خلیفه شـکایت کرد.

وقتی بهلول را خواسـتند، بهلول گفت: این کـار براساس مبنای خود این شـخص انجام شـده و اینکه می‌گوید درد دارم درست نیست، چرا که خود ایشان می‌گفت: چگونه همجنس همجنسـش را می‌تواند آزار بدهـد یا به‌وسـیله همجنسش عـذاب شود و من با کلوخی به سـر او زدم که خاک سـفت شـده بود و خود این آقا هم از جنس خاک است.

بهلول در حقیقت با این عملش خواست به این شخص پاسخ نقضی بدهد که چنانچه کلوخ – که انسان هم از آن جنس است – می‌توانـد به سـر انسان صدمه وارد کند و اذیت کند همان‌طور هم می‌تواند آتشـی موجب عذاب آتش دیگر بشود؛ یعنی جنس آتش می‌تواند مایه عذاب شیطان و جنیان بشود. وهیچ گونه منافاتی با یکدیگرندارد.

انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان