به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از تسنیم، امید علی پارسا در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد،  به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی ووحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق مقرر می دارد:

الف – مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱:

۱- صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد)‌ از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

۱-۱- صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند ، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ مالیاتی در طی سال ۱۳۹۹، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای ۵ و ۶ این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای ۵ و ۶ این دستورالعمل از هرگونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

۲- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ (اعم از اصلی و متمم)‌به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود.

۱-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

۲-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۳۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۰ تا ۴% (چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

۳-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۶۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال با ۸% (هشت درصد)‌افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

۲-۴- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال با ۱۲% (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

تذکر: سندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال  ۱۳۹۹ بیش از مبلغ مذکور می باشد مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

۳- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوطه و از طریق پایگاه اینترنتی ntr.tax.cov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند، تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورت یکه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را در موعد مقرر قاننی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان اخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۴- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۴- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشد، مالیات مقطوع حداکثر تا ۵ ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

۵- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست اید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابزاری به عنوان فروش کالا و خدمات و سیار درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به اینکه مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، تجاوز نماید با رعایت مقررات بند ۱-۴ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه ما به التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

۶- هرگاه اسناد و مدارک ؟؟؟ به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده مودی مذکور مشول مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جمریه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند ۱ این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ معاف می باشند لذا مفاد حکم بندهای ۵و ۶ این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد ایین نامه اجرایی یاد شده در بند ۵ این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش /درآمد، ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود. بدیه یاست در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره رعایت موازین قانونی در  عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۳۹۹ و احتساب ان به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد.

ج- سایر موارد

۷-صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد.

۸- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال۱ ۳۹۹ نسبت به محل فعالیت رد سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به استناد مشاغل موضوع ایین نامه مذکور که بر اساس محور صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان محور داشته باشد)

۹- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۸ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۱۰- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۹ خود هستند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۱۱- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه اقدام نمایند.

۱۲- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف)‌این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوطه با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول این دستورالعمل خواهند بود بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش بابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها نخواهد داشت.

۱۰- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود.

۱۴- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۹ مشمول حکم بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده اند معاد لمالیات تعیین شده به شرح بند ۲ این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها هر کدام که بیشتر باشد تعیین می شود.

۱۵- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در دست بررسی می باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبلغ مذکور جایگزین مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای ۱، ۲، ۵، ۶ این دستورالعمل خواهد شد.