به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایمنا، مهدی مزروعی در خصوص برخی از اظهار نظرات در خصوص غیبت اعضای شورای شهر در جلسات شوراها توییت کرد: “وقتی قانون جاری و حاکم بر شوراها در خصوص نوع غیبت عضو، از لحاظ موجه یا غیر موجه بودن، میزان و مرجع تشخیص و تصویب آن صراحت دارد، جایی برای اجتهاد در مقابل نص یا تفسیر به رای باقی نمی‌ماند.”

او در ادامه نص صریح قانون شوراها در این خصوص را نیز منتشر کرده است…

ماده ۹۴ –غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:

-۱شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی

شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی

-۳ شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی

شورای استان چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی