به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از قسمت فنی و مهندسی منطقه این پروژه از محل اعتبارات جاری بوسیله لوله پلی اتیلن ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتری به مرحله اجرا درآمد. همچنین جهت تکمیل آن تعداد پنج حوضچه فاضلاب ساخته شد. همچنین عملیات توسعه سیصد و پنج متر شبکه فاضلاب خیابان نبوی منش کوی ۱۰۱ و ۱۲۱ منطقه خمینی شهر در اسفند ماه ۹۷ انجام شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه این پروژه از محل اعتبارات جاری بوسیله لوله پلی اتیلن ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتری به مرحله اجرا درآمد. همچنین جهت تکمیل آن تعداد نه حوضچه فاضلاب ساخته شد. و عملیات توسعه صد و پنجاه و پنج متر شبکه فاضلاب کوی نیکان ایثار و بن بست گلها در خیابان امام و حافظ شهر درچه در اسفند ماه ۹۷ انجام شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه این پروژه از محل اعتبارات جاری بوسیله لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتری به مرحله اجرا درآمد. همچنین جهت تکمیل آن تعداد هفت حوضچه فاضلاب ساخته شد.