به گزارش پایگاه خبری ربیع، به گزارش خبرنگار فولاد، هادی نباتینژاد در این دیدار گفت: ماهیت این جلسه همافزایی و همفکری با رسانههاست. ازجمله اقدامات اولویتدار من برقراری ارتباط مؤثر و پویا با رسانههای جمعی است، زیرا باور دارم یکی از بازوهای اصلی فولاد مبارکه، رسانهها هستند. همافزایی به این معنا نیست که نقد فولاد مبارکه از سوی رسانهها مطرح نشود، بلکه تعامل هدفمند و بیشتر بین شرکت فولاد مبارکه با رسانهها مدنظر است.

به گفتۀ وی، استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکت فولاد مبارکه تنها در زمینۀ تولید فولاد نیست، زیرا در کنار بحث تولید، این شرکت به انجام مسئولیت اجتماعی نیز تعهد دارد و در شرایط اقتصادی فعلی کشور به بخشهای رسانهای نیز کمک کرده است. البته اشکالاتی در برخی فرایندها وجود دارد که با پیگیریهای مضاعف رفع میشود.

هادی نباتینژاد مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ادامه داد: بهصراحت میگویم کار حرفهای روابط عمومی و رسانهای در دستور کار روابط عمومی فولاد مبارکه قرار دارد و از ورود به حاشیهها پرهیز خواهیم کرد.

فضای موجود بین شرکت فولاد مبارکه و رسانهها براساس تعامل برد-برد   است

نباتینژاد افزود: ممکن است نگاه به شرکت فولاد مبارکه با نگاه مالی همراه باشد، اما باید اذعان کنم فضای رسانهای موجود بین شرکت فولاد مبارکه و رسانهها براساس تعامل برد-برد است؛ هم شرکت فولاد مبارکه به اقتصاد رسانهها و دیگر انواع حمایت و توسعۀ آنها توجه دارد و هم از ظرفیتهای رسانهها بهره میبرد. روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با تعریف کار ویژههای مختلف در کنار رسانهها خواهد بود و از آنها برای اطلاعرسانی اخبار و تولید محتوای مرتبط هدفمندتر استفاده خواهد کرد. باور داریم که در فضای رسانهای و حوزۀ حرفهای روابط عمومی اقدامهای خوبی رقم خواهد خورد.

نباتینژاد با بیان اینکه در یک ماه اخیر تغییراتی در فرایند تولید محتواها انجام گرفته است ادامه داد: باید فضای ارتباطی ما با رسانهها افزایش یاید؛ در این زمینه اقداماتی برای دسترسی آسان به مدیران شرکت و تولید محتوا انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه گفت: برنامهریزیهای جدیدی در ادارۀ رسانهها و فضای مجازی فولاد مبارکه انجام شده تا رسانههای فرهنگی اجتماعی و مذهبی نیز در کنار انجام فعالیتهای شرکت بیشازپیش حضور داشته باشند. در واقع شرکت فولاد مبارکه همانطور که در عرصه صنعت و اقتصاد به پیش میرود، صنعت فرهنگی را نیز پیش میبرد و مشارکتهای بسیاری در این بخش دارد.

بنا بر این گزارش، در این نشست نمایندگان استان اصفهان خبرگزاریهای ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، برنا، موج، مهر، خبر آنلاین، حوزه، رسا، باشگاه خبرنگاران جوان و فارس حضور داشتند و به بیان نظر و پیشنهاد پرداختند.