به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در نامه تفویض اختیار آمده است:

به منظور تسریع و تسهیل در فرایند انجام امور و فعالیت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، تمرکز زدایی و جلوگیری از تراکم کار در وزارتخانه، پیشگیری از اطاله دادرسی، استفاده موثر و به موقع از ابزارهای مدیریتی و پاسخگویی به ذینفعان، مواردی به دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تفویض اختیار شد.
تعیین نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات های بدوی تشخیص مطالبات سازمان(بند یک ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی)، تعیین نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان(بند یک ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی)، اختیار مندرج در تبصره یک ماده ۱۵ اساسنامه سازمان در خصوص تایید صدور احکام نصب و عزل معاونین و مدیران استانی، هیات مدیره شرکت ها و موسسات تحت پوشش بی واسطه پس از پیشنهاد هیات مدیره آن شرکت ها و تصویب هیات مدیره سازمان و انتصاب اعضاء هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی( ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) از جمله موارد تفویض شده به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است.