به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر امیری گنجه در برنامه “گفت و گوی اقتصادی” اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی دارای ۴۲ میلیون نفر جامعه هدف و ۲۰ نوع ذینفع از جمله بیمه شدگان، بازنشستگان و شاغلان است.

وی با بیان اینکه کارکرد غالب تأمین اجتماعی مربوط به سه کارکرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی متمرکز به سود و زیان نیست و اغلب کارکرد اجتماعی دارد.

دکتر امیری گنجه درخصوص علت تشکیل شستا گفت: تامین اجتماعی با آگاهی از کاهش نسبت پشتیبانی و مخاطرات مالی خود، شستا را ایجاد کرد.

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد: این سازمان حدود ۹ هزار میلیارد تومان ماهانه به ذینفعان پرداخت دارد.

دکتر امیری گنجه در رابطه با مسئولیت نظارت بر چرخه عملکرد تامین اجتماعی و صندوق ها بیان کرد: نهادهای نظارتی زیادی در ساختار سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده اند؛ هیئت امنا، هیئت مدیره و هیئت نظارت به عنوان سه ساختار کلان بر صندوق تامین اجتماعی نظارت دارند.

وی گفت: بطور کلی تعهدات این سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود.

دکتر امیری گنجه افزود: مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد شامل حمایت های درمانی در موارد بیماری، بارداری، حوادث وغیره، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، پروتز و اورتز یا تامین هزینه وسایل کمک پزشکی، غرامت نقص عضو مقطوع، کمک هزینه ازدواج، هزینه کفن و دفن و مقرری بیمه بیکاری است.
وی اظهارداشت: مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد شامل مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری از کارافتادگی جزیی، مستمری بازماندگان، مزایای نقدی، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران مانندکمک عائله مندی، کمک هزینه اولاد و عیدی است.

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی تامین اجتماعی افزود: تامین اجتماعی مقوم اشتغال در جامعه و عهده دار صیانت از نیروی کار است.