مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی، مردمی استان اصفهان گفت: درخصوص تشکیل بانک اطلاعات قرآنی در استان در هر جلسه­ای صحبت می­شود، ولی تاکنون حرکت عملی در این راستا برداشته نشده است.

حسین خاکسارهرندی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی، مردمی استان با اشاره به اینکه جلسات هم افزایی مؤسسات قرآنی باید  هر ۴۵ روز یک بار انجام شود، اظهارکرد: اکنون براساس بازدید‌های انجام شده، مؤسسات قرآنی مردمی در سطح استان با مشکلات مالی متعددی مواجه هستند .
وی با اشاره به تشکیل بانک جامعه اطلاعاتی قرآنی در استان اصفهان، افزود: درخصوص تشکیل این بانک اطلاعاتی در هر جلسه ای صحبت می شود،  ولی تاکنون حرکت عملی در این راستا برداشته نشده است و به همین منظور باید بودجه لازم اختصاص پیدا کند تا این بانک تشکیل شود.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی، مرمی استان اصفهان در خصوص تنظیم تقویم قرآنی در استان اصفهان، بیان کرد: در این زمینه باید  فرم‌های خاصی طراحی و به همه دستگاه ها ارائه شود که برنامه‌های سال آینده خود را مشخص کنند.