به گزارش پایگاه خبری ربیع، به گزارش روابط عمومی مرکز ملی آمار، در آبان ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٧٣,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۵ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با ۵.٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ کرمان با ١,۴ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣۵,٧ درصد می­باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۴,۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵٢.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٠.٠ درصد) است.

در آبان ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣۶٨,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۴ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ۵.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ١.۴ درصد افزایش است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴٣,۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (۵١.۴ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان قم (۴٠.٠ درصد) است.

در آبان ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٩۶,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با ۶.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ قزوین با ٠.٩ درصد افزایش می­ باشد.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٨,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ ایلام (۵۵.٧درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ سیستان وبلوچستان (۴١.٩ درصد) است.