به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از مشرق، سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس در توییتر نوشت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از سقوط بورس همچنان در حد حرف باقی مانده است! سرمایه حداقلی۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت در حال آب شدن است و بی شک تعلل در این امر جایی برای جبران باقی نخواهد گذاشت!

سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل