نجمه کریمیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، صدای پای بهار به گوش می رسد و دوباره فصل زیبایی ها و از نو شدن آغاز می شود.نوروز می آید تا ثابت کند هیچ زمستانی ماندگار نیست و این شادی و نشاط است که دوباره مهمان طبیعت می شود،آری هر فصل حرف هایی برای گفتن دارد اما فصل بهار و آغاز سال نو نشانه زنده شدن و فرصتی دوباره برای شروعی تازه است.بهار می آید تا به جان ها امید ببخشد و لباسی سبز به درختان بپوشاند.

در این فصل هوا لطیف می شود و نم نم باران بهاری حال وصف ناشدنی به انسان می بخشد.آواز پرندگان و جنبش موجودات نیرویی دوباره به زمین می دهد و طبیعت بار دیگر نو می شود.رویش گل ها نقاشی ای از هنر طبیعت را نشان می دهد که چشم هر انسانی را به خود خیره می کند.به این دلیل است که انسان در این فصل خوشحال است و پر از شوق و نشاط.

اگر درباره اولین فصل از فصل های خداوند تاملی کنیم ،درمی یابیم او با نشانه های این فصل با ما سخن می گوید که همه نیروها و قدرت ها از آن اوست و یگانه خالق هستی جانی تازه به طبیعت می بخشد.رویش هر برگ از درخت و شکوفه زدن آن به ما درس زندگی می دهد چرا که هیچ وقت نباید ناامید شد و تا انتهای مسیر رفت تا به موفقیت رسید.

از وصف زیباترین فصل خدا که بگذریم امسال به استقبال دو بهار می رویم. بهار امسال با بهار قرآن تقارن پیدا کرده و چه اتفاق مبارکی است که می توانیم با وجود دو بهار روح و جانمان را از گرد و غبار این دنیا بزداییم و چه فرصتی از این بهتر همانطور که خانه تکانی کرده ایم ،برای استقبال از ماه رمضان،دل هایمان را نیز خانه تکانی کنیم تا بتوانیم از فرصت های ناب بندگی در این ماه آن هم با روحی پاک و آغشته به رحمت الهی استفاده کنیم.

جالب اینکه امسال هم مهمان خداوند هستیم و هم بندگان خدا.بنابراین این تقارن را به فال نیک بگیریم و از تک تک لحظات معنوی آن استفاده کنیم.چه خوب است قبل از شروع دو بهار با خدای خویش عهد ببندیم تا روحمان را از بند گناه و دوری از حضرت حق جدا کرده و با امید به بخشایش الهی قدم در بهار قرآن بگذاریم.

همان طور که فصل بهار فصل رویش و جان گرفتن دوباره طبیعت است ماه رمضان نیز حیاتی دوباره به روح و جان آدمی می بخشد.این ماه سراسر نور است و شیطان در غل و زنجیر.و خداوند این ماه را برای به آغوش گرفتن بندگان خطا کارش قرار داده تا دوباره به اصل خویش بازگردند.حال که شروع سال جدید با دو بهار آغاز شده قبل از شروع عیب های خویش را بررسی کنیم و با توبه و امید به آمرزش خداوند جامه بندگی بر تن کنیم.به خاطر داشته باشیم شاید دیگر عمری باقی نماند تا تکرار این دو بهار را تجربه کنیم بنابراین از این فرصت بی نظیر و روحانی استفاده کرده و به مهمانی خدا برویم.

نجمه کریمیان