بریانى اعظم، بزرگترین و باسابقه ترین مرکز طبخ «بریان» ، غذاى سنتى اصفهان که در سال ١٢٩۵خورشیدى توسط مرحوم پهلوان على اخوان و پدر ایشان عبدالکریم اخوان واقع در کوچه منطقه سابق ( یا کوچه نیک پى ) که از یک طرف به خیابان طالقانى و از طرف دیگر به خیابان شیخ بهایى منتهى مى شود، تأسیس شد.

پس از ٣٠ سال، زمانى که ساختمان هاى مقابل شهردارى اصفهان توسط صارم الدوله بنا شدند، بریانى اعظم به کوچه دروازه دولت انتقال یافت و توسط پسر سوم مرحوم پهلوان على اخوان، بنام احمدرضا ( که پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه پاى به عرصه ى شغل اجدادى خود گزارد و پیشه را ادامه داد ، اداره شد.

در سال ١٣٧٢ خورشیدى واحد بریانى اعظم در طرح شهردارى اصفهان قرار گرفت و به خیابان چهارباغ پایین انتقال یافت، این واحد هم اکنون شعبه اول بریانى اعظم مى باشد.

قابل ذکر است اینکه مرحوم على اخوان مؤسس بریانى اعظم ملقب به «پهلوان بریانى» بوده که یکى از شاگردان ایشان، حاج آقا حسین مؤدب منش ( بریانى شاد ) مى باشد.

پس از افتتاح شعبه ى یک بریانى اعظم، واقع در چهارباغ پایین اصفهان، احمدرضا اخوان معروف به حاج رضا اخوان، که چندین سال ریاست اتحادیه ى کبابى و بریانى اصفهان را به عهده داشته و دارند به کمک پسران شایسته خود، على، امجد و ایوب اخوان به این پیشه رونق بخشیده و در فرهنگ سازى این غذاى سنتى در میان مردم فعالیت شایان توجهى داشته اند که این موفقیت با استفاده از تجارب گذشته و علم آشپزى و بروزسازى این غذا مطابق طبع امروزى مردم حاصل شد .

چنانچه هم اکنون نام بریانى اعظم که دارنده ى چهار شعبه شاخص در سطح شهر اصفهان است، نامى آشنا براى مردم اصفهان و گردشگران داخلى و خارجى است.

در خصوص نامگذارى این واحد به نام بریانى اعظم، جالب است بدانید که این نام به هیچ شخصیت خاصى برنمى گردد و این نام از همان ابتدا، فقط به معناى بزرگى و عظمت انتخاب شده است که اکنون به عنوانِ زینت و افتخار نام بریان در اصفهان در شعب بریانى اعظم واقع در خیابان هاى چهارباغ پایین، مسجدسید، کمال اسماعیل و چهارباغ بالا، مى درخشد.