به گزارش پایگاه خبری ربیع، پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و حفاظت منابع طبیعی استان گلستان با ریاست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و با حضور روسای ستادی و شهرستانی در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید. موضوعاتی چون ممیزی، ساماندهی، اطفا حریق، طرح جایگزین و اجرای بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را می‌توان از اهداف این جلسه نام برد. ابوطالب قزل سفلو، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت:” با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی سازمان جنگلها بحث کاداستر اراضی ملی است درنتیجه لازم است معاونت حفاظت و روسای شهرستان‌ها جدیت بیشتری در خصوص کاداستر این اراضی داشته و با تعامل بیشتر با روسای ادارات، ثبت همزمان گرفتن اسناد تک برگی را سرعت ببخشند. همچنین با توجه به اینکه امسال نیز از محل صندوق توسعه ملی، برای کاداستر اعتبار در نظر گرفته شده، کاداستر جنگل طی سال کاری به اتمام خواهد رسید.”قزل سفلو نیز تاکید کرد:” زمین‌هایی که در طرح ساماندهی خروج دام خریداری شده‌اند نیز، پیگیری شده و اسناد به نام دولت هر چه سریعتر اخذ شوند.”قزل سفلو با بیان اینکه ساماندهی با هدف توسعه و صیانت از جنگلهای شمال کشور انجام شده است اذعان داشت:” دستورالعمل طرح ساماندهی و خروج دام از جنگل در سال ۸۶ تهیه و بازنگری آن در سال ۸۴ انجام شد و این طرح از سال ۱۳۷۰ در استان گلستان به اجرا درآمد.”وی گفت:” در خصوص طرح جایگزین، شهرستان‌ها بایستی هرچه سریعتر، کارگروه اجرایی باحضور فرماندار شهرستان تشکیل داده و ابلاغ‌ها نیز مشخص گردد. لازم به ذکر است که ریاست این کارگروه برعهده فرماندار شهرستان می‌باشد.”مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ادامه افزود:” بند ب ماده ۲۹ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی این جوامع در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست می‌باشد.”وی تاکید کرد:” از ظرفیت تعاونی‌های فراگیر و مرتعداری بیشتر استفاده نموده و تعیین صلاحیت این تعاونی‌ها را کارگروه‌های حاضر در اجرای این بند انجام دهند.”