سلسله کرسی های آزاداندیشی با موضوع مدیرت پژوهش در عصر پایداری، نظر تا عمل با حضور دکتر محمدرضا بلالی  استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب در دانشگاه کاشان برگزار شد..
 
استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب ایران در این نشست به پاردایمهای مدیریت آب و اراضی در ایران پرداخت و گفت: فناوری، حکمرانی بد و مدیریت نادرست و زندگی مصرف گرایی افراطی از علل و پیامدهای بحران است.
 
دکتر محمدرضا بلالی با بیان اینکه پاردایم های آب بیانگر نگرش و شیوه مدیریت منابع آب بوده و مشتمل بر مجموعه پیش فرضها، مفاهیم و نگرش های گروه های مختلف اجتماعی درباره آب می باشد اظهار کرد: در یک روند تاریخی در حوزه مدیریت اراضی و آب سه پارادایم سنت ( پیشامدرن)، مدرنیته صنعتی و مدرنیته بازتابی قابل تمایز است.
 
وی افزود: پارادایم سنت با قنات به عنوان فناوری کلیدی، بنه (نظام مشارکتی سنتی کشت جمعی) به عنوان نظام بهره برداری غالب و نظام اخلاقی که ریشه در آئین زرتشت و دین اسلام دارد، تعریف می شود.
 
وی خاطر نشان کرد: گذار به پارادایم مدرنیته صنعتی را می توان با جایگزینی بنه با خرده مالکی، جایگزینی بخشی از قناتها با چاههای عمیق و سدهای بزرگ و ظهور جهان بینی مکانیکی بهمراه پیامدهای اخلاقی آن تعریف نمود.
 
استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، بحران محیط زیست را مهمترین چالش هزاره سوم بیان کرد و گفت:  با توجه به چالشهای پارادایم مدرنیته صنعتی، پیامدهای بحران محیط زیست و توجه به توسعه پایدار، ایران در حال گذار از مدرنیته صنعتی به مدرنیته بازتابی یا مدرنیته دوم بسر می برد.
 
دکتر بلالی اظهار کرد: علیرغم فعالیتهای انجام شده در راستای توسعه پایدار، پارادایم جدید در ابتدای راه خود بوده و بسط آن نیازمند احیا سیستم های سنتی اراضی و آب و تلفیق آن با سیستمهای مدرن است بگونه ای که مزایای هر دو سیستم حدالامکان حفظ گردد.
 
پس از سخنرانی آقای دکتر بلالی پرسش و پاسخ صورت گرفت و حاضرین به بیان دیدگاه های خود در خصوص وضعیت منابع آب در ایران و نقش حمکرانی، فناوری و فرهنگ در وضعیت ایجاد شده برای منابع آب پرداختند.
رئیس اداره امور آب کاشان (آقای مهندس گنجی) توضیحاتی را در خصوص وضعیت اسف بار سفره آب زیرزمینی در دشت کاشان و دستورالعمل های حفاظتی وزارت نیرو ارائه نمودند. در این خصوص ایشان بیان داشت: که مطابق پیش بینی ها و کارشناسی های انجام شده دو سال پیش امکان برداشت آب از سفره آب زیرزمینی در دشت کاشان فقط برای ۶ سال دیگر وجود دارد. یعنی با توجه به گذشت ۲ سال از این ۶ سال فقط ۴ سال دیگر تا تخریب کامل سفره آب زیر زمینی در دشت کاشان باقی مانده است. بنا به نظر ایشان و با توجه به اهمیت موضوع لازم است اقدامات سریع حاکمیتی برای جلوگیری از کشت محصولاتی که متناسب با اقلیم کاشان نیستند از جمله پنبه و برخی صیفی جات به عمل آید.
در این نشست  پروفسور منصوری، دکتر ستارمعاون فرهنگی دانشگاه، دکتر خراسانی زاده رئیس مرکز تحقیقات علمی-کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم و رئیس اداره امور آب کاشان و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و جمعی از دانشجیویان حضور داشتند.