به گزارش پایگاه خبری ربیع، دادهای اعلام شده از سوی وزارت صنعـت، معدن و تجارت از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که هر چند «شکر سفید» در ۹ ماه در سال جاری همواره عنوان رکوردار افزایش قیمت را به خود اختصاص داده بود. اما در دو ماه آخر سال جاری «برنج داخلی هاشمی درجه یک» نوار رکودداری «شکر سفید» را پاره کردند و با رشد ۱۳۱.۸ درصدی بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد.  بطوریکه در مدت زمان مورد بررسی قیمت «برنج داخلی هاشمی درجه یک» به کیلویی ۷۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «برنج باسماتی پاکستانی (درجه یک) »، «برنج تایلندی (غیر از هومالی)»، «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی (درجه یک)»، «شکر سفید»، «گوشت گوساله»، «گوشت گوسفندی‌(مخلوط)» و «گوشت مرغ تازه» ۸ محصولی هستند که در اسفند ماه روند قیمتی آنها ارزیابی شده است.

دادهای اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی قیمت «برنج طارم اعلا» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۳۰.۱ درصد افزایش قیمت داشته است و قیمت هر کیلوگرم آن از ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان در اسفند ۱۳۹۹ به ۷۸ هزار و ۸۲۷ تومان در اسفند۱۴۰۰ رسیده است.

از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی «شکر سفید بسته بندی» هم رشد به  ۶۰.۲ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در اسفند سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶ هزار و ۸۳۴ تومان رسید، این در حالی که در مدت مشابه سال ۹۹ قیمت شکر برابر با ۱۰ هزار و ۵۰۹ تومان بود. براین اساس قیمت گوشت گوساله نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۵.۱ درصدی داشته و از هر کیلو  ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان در دی ۹۹ به ۱۴۵ هزار و ۴۳۳ تومان در اسفند ۱۴۰۰ رسید.

گوشت مرغ تازه نیز با ۲۷.۱ درصد افزایش قیمت به ۳۰ هزار و ۲۵۲ تومان دراسفند ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

اکو ایران