به گزارش پایگاه خبری ربیع، بتن تازه
بتن تازه در ۲ حالت بررسی می‌شود:
الزامات کوتاه‌مدت
الزامات بلند‌مدت
در این مقاله به بررسی الزامات کوتاه‌مدت یعنی زمانی که بتن هنوز در حالت خمیری است، خواهیم پرداخت و این خواص به طور کلی کارایی بتن هم نام گرفته می‌شود.
ملاحظات کنترل کیفیت بتن، یعنی وجه خاصی از رفتار بتن، به طور مثال می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
قوام بتن ، جاری شدن بتن ، تحریک‌پذیری بتن ، قابلیت اکسترود شدن ، ریزش نکردن، کامل بودن فاق و زبانه دو طرف پانل‌ها، قابلیت پرداخت بتن ، میزان ناصافی سطح بتن برای چسبندگی پلاستر‌های رویه یا چسب بتن و …
کارآیی، اغلب به مقدار کار مکانیکی یا انرژی لازم برای ایجاد تراکم کامل بدون خطر جدایی بتن گفته می‌شود.
در روش اندازه‌گیری کارایی بتن از اصل رئولوژی استفاده می‌گردد و بتن را یک ماده تیگسوتروپی می‌نامند، به این معنا که بتن را ماده‌ای که تحت تنش برشی کاهشی در لزجت ظاهری وابسته به زمان
محسوب می‌کنند.
تنها عامل مسقیم ، مهم و مؤثر بر کارایی بتن، میزان آب آن است ، با افزایش آب‌رسانی، جاری شدن و تراکم بتن فراهم می‌شود.
عوامل مؤثر بر جداشدگی عبارتند از:
۱-اندازه بزرگ‌ترین دانه و نسبت دانه‌های درشت
۲-چگالی توده‌ای ویژه ، نسبت وزن بزرگ‌ترین سنگدانه در مقایسه باکوچک‌ترین سنگدانه
۳-کاهش مقدار ریزدانه(ماسه یا سیمان)
۴-تغییرات در شکل دانه‌ها از حالت صاف و گرد به دانه‌هایی با اشکال عجیب
۵-مخلوطی که بیش از حد خشک یا تر باشد
اندازه‌گیری کارایی
کارآیی باید حداقل سه خاصیت جداگانه بتن را اندازه‌گیری کند
۱-قابلیت تراکم و خروج هوا از بتن
۲-قابلیت حرکت آسان و جریان یافتن بتن به داخل قالب و ایجاد فاق و زبانه و
گوشه‌ها
۳-پایداری ، توانایی بتن برای پایدار ماندن و حفظ چسبندگی و هماهنگی تا حمل نمونه به داخل اتاق کیورینگ
آیا میدانید:
با بکارگیری پانل‌های آکوتک از بتن اکستروزنی می‌توان از بکارگیری نبشی ، سپری ، تیرآهن نعل درگاهی در بالای درب و پنجره‌ها در ساختمان‌سازی جلوگیری کرد و با ایجاد زبانه، تکیه‌گاهی در پانل‌های کناری و استفاده افقی از پانل‌های آکوتک تا دهانه ۸/۲ متر از بکارگیری نعل درگاهی جلوگیری
نمود.
WWW.ISTASAZEATRA.IR