شهردار اصفهان گفت: بافت میانی شهر اصفهان در واقع حریمی حفاظتی برای بافت تاریخی و مدخلی برای ورود به توسعه‌های جدید شهری است که می‌تواند نقش پیوند دهنده دو نوع صورت متفاوت از شهر باشد.

به گزارش ربیع به نقل از ایسنا ، مهدی جمالی نژاد  اظهار کرد: شهر در تکاپوی رشد تاریخی خود از لایه‌های متعددی تشکیل می‌شود که یکی از آن لایه‌ها بافت میانی شهر است. این بافت در ۱۰۰ سال گذشته در پی نیازهای توسعه شهری در شرایطی شکل گرفته که برنامه دقیقی برای آن تدوین نشده است.

وی افزود: این بخش از شهر در واقع حریمی حفاظتی برای بافت تاریخی و مدخلی برای ورود به توسعه‌های جدید شهری است که می‌تواند نقش پیوند دهنده دو نوع صورت متفاوت از شهر باشد، نگاهی دو سویه که هم باید شرایط پایداری بافت تاریخی را مهیا و هم مرزهای توسعه را به درستی ترسیم کند.

شهردار اصفهان ادامه داد: با عنایت به جایگاه رفیع شهر اصفهان در همه ادوار، واکاوی این بافت برای مدیریت شهری ضروری است. اگر امروز با برنامه‌ای منسجم به سراغ این بافت نرویم شهر در دوحیطه نگاه به جایگاه تاریخی و همچنین نگاه به آینده دچار مشکل می‌شود.

جمالی نژاد تصریح کرد: امروز در شهر اصفهان گفتمان جدیدی در حال شکل گیری است که توسعه دانایی محور شهر را هدف قرار داده است، از این رو دستیابی به لایه‌های عمیق شهر با نگاهی خلاق و جستجوگر لازم به نظر می‌رسد.

وی افزود: تحلیل بافت میانی در گفتمان دانش محوری می‌گنجد که شهرسازان باید با این نگاه به برنامه ریزی شهری بپردازد. در واقع هدایت عالمانه شهر خلاق و ساز و کار مناسب جهت پیشبرد اهداف متعالی آن یکی از راه‌های کشودن افق‌های تازه در حرکت به سوی آینده درخشان‌تر شهر اصفهان است.