به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از آبفای اصفهان، آقای دکتر کوهکن نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان لنجان وهیئت همراه ازایستگاه پمپاژتصفیه خانه باباشیخعلی و لوله گذاری خط  آبرسانی به شهرهای باغبادران وچرمهین بازدید نمود.دراین بازدیدآقای مهندس بیکیان مدیرآبفامنطقه لنجان ضمن تشریح روند اجرایی ومشکلات مربوط به تامین اعتبار وآزاد سازی مسیرعنوان کرد ، برای تکمیل مخزن و ایستگاه پمپاژمدیسه نیازبه ۴۰میلیارد ریال اعتبار، لازم است.لازم به ذکراست از ابتدای شروع پروژه در سال ۸۵ تاکنون بالغ بر ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی در بخش لوله گذاری ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ شماره یک و۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی مخزن مکش وپمپاژمدیسه باهزینه ای نزدیک به ۱۵۰میلیارد ریال اجرائی گردیده وتکمیل کامل آن شامل فازیک ودو، حدود ۱۵۰ میلیارد ریال دیگرنیازدارد.