به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ،مهندس مرتضی مجتهدی از پایلوت طرح‌های پژوهشی در حال انجام در تصفیه خانه فاضلاب شمال ودانشگاه آزاد نجف آباد بازدید کرد. وی از طرح پژوهشی «بررسی و ارائه راهکارهای اجرائی کاهش حجم لجن مازاد بیولوژیکی» در تصفیه خانه‌های فاضلاب بازدید کرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی و ارائه راهکارهای اجرائی کاهش حجم لجن مازاد بیولوژیکی در تصفیه خانه‌های فاضلاب بوده که در این پروژه مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان می‌باشد. در این مطالعه، ۴ دستگاه پایلوت بطور موازی برای فرایندهای مورد مطالعه ساخته شده و فرآیندهای مورد استفاده شامل فرایند AB به همراه اولتراسونیک، فرایند تصفیه هوازی/ بی هوازی و فرایند تصفیه هوازی/بی هوازی به همراه اولتراسونیک می‌باشد. علاوه براین، یک فرایند AB مشابه فرایند تصفیه موجود فاضلاب تصفیه خانه اصفهان (شاهد) بصورت موازی در تصفیه خانه‌های فاضلاب شمال اصفهان نصب شد. همچنین طرح پژوهشی «طراحی و بهبود عملکرد فرآیند بیو اسکرابر با استفاده از نانو تکنولوژی برای تصفیه بیوگاز» که به منظور دستیابی به تأثیر حضور نانو ذره برفرآیند جذب، تعیین غلظت بهینه نانو ذره در سیال پایه بدست آوردن ضریب انتقال جرم سولفید هیدروژن در نانو سیال، طراحی و ساخت بیواسکرابر در مقیاس نیمه صنعتی، بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی در عملکرد بیواسکرابر، بررسی اثر غلظت سولفید هیدروژن ورودی بر عملکرد بیواسکرابردر دستور کارقرار گرفت مورد بازدید قرار گرفت.

افزایش زیست تجزیه پذیری

و نیز طرح پژوهشی افزایش زیست تجزیه پذیری و کاهش حجم لجن بیولوژیکی با استفاده از تصفیه متوالی اولتراسونیک و نانو فتوکاتالیست TiO2 در تصفیه خانه شمال اصفهان با هدف اصلی بررسی تصفیه لجن بیولوژیکی همگن شده با جریان صوتی (حمام اولتراسونیک) در راکتور فتوکاتالیستی بستر ثابت دوار می‌باشد. به عبارت دیگر تأثیر هم افزایی توالی فرآیندهای جریان صوتی ناشی از اولتراسونیک و اکسایش فتوکاتالیستی بر پایه نانو مواد در افزایش زیست تجزیه پذیری لجن مازاد بیولوژیکی سیستم لجن فعال و بدست آوردن شرایط بهینه بهره برداری از شیوه تصفیه پیشنهادی با هدف افزایش زیست تجزیه پذیری لجن تا حد امکان هدف اصلی می‌باشد. مورد ارزیابی مهندس مجتهدی قرار گرفت همچنین طرح بررسی و مقایسه عملکرد تصفیه تکمیلی پساب شهری به روش‌های اولترافیلتراسیون، اشعه UV » و ازن زنی در تصفیه خانه شمال که به منظور- تعیین تأثیر پیش‌تصفیه فیلتراسیون بر کاهش پارامترهای فیزیکی (جامدات معلق و کدورت) و شیمیایی (COD) و پارامترهای بیولوژیکی (کاهش بار کلیفرم کل و گوارشی) پساب شهری و عوامل مؤثر بر عملکرد آن نظیر دبی جریان، بار آلودگی ورودی، زمان کارکرد، میزان آب شستشوی معکوس و …- تعیین عملکرد UF جهت گندزدایی (کاهش بار کلیفرم کل و گوارشی) و کاهش پارامترهای فیزیکی (جامدات معلق و کدورت) و شیمیایی (COD) پساب شهری بعد از پیش تصفیه به روش فیلتراسیون برای رسیدن به استاندارد سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و استاندارد آژانس حفاظت محیط‌زیست ایالات متحده (EPA) برای آبیاری فضای سبز شهری، جنگلی و کشاورزی (فکال کلیفرم ۰ تا ۱۰۰۰) و تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد آن نظیر شار جریان، بار آلودگی ورودی، فشار ورودی، زمان کارکرد سیستم و …- تعیین عملکرد UV (با نوع لامپ کم فشار یا فشار متوسط) جهت گندزدایی (کاهش بار کلیفرم کل و گوارشی) و کاهش پارامترهای فیزیکی (جامدات معلق و کدورت) و شیمیایی (COD) پساب شهری بعد از پیش تصفیه به روش فیلتراسیون برای رسیدن به استاندارد سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده (EPA) برای آبیاری فضای سبز شهری، جنگلی و کشاورزی (فکال کلیفرم ۰ تا ۱۰۰۰) و تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد آن نظیر دوز تابش بهینه، بار آلودگی ورودی، سرعت جریان، زمان تابش بهینه و … مورد مطالعه قرارگرفته مورد ارزیابی مدیرکل مرکزتحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آبفا کشور قرارگرفت

مقایسه کارایی دو روش گندزدایی

همچنین طرح پژوهشی «مقایسه کارایی دو روش گندزدایی در تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان شامل سامانه کلر در محل و محلول هیپوکلریت سدیم از نظر تشکیل ترکیبات جانبی، و درصد حذف کلیفرم های کل و مدفوعی» بوده که نتایج حاصله این طرح. استفاده از روشهای گندزدایی بکو و بلیچ در گندزدایی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با دوزهای مختلف مورد مطالعه (در دامنه ۱۰ تا ۱۴ میلی گرم در لیتر)، استانداردهای زیست محیطی لازم در خصوص کلیفرم کل وکلیفرم مدفوعی موجود در پساب خروجی را جهت تخلیه به محیط ویا استفاده در کشاورزی برآورده می‌کند. و میانگین غلظت ترکیبات جانبی ناشی از کلرزنی شامل کلروفرم، برمودی کلرومتان، دی بروموکلرومتان و بروموفرم در پساب گندزدایی شده با دوزهای مختلف در دامنه ۱۰ تا ۱۴ میلی گرم در لیتر از محلولهای گندزدای بکو و بلیچ ناچیز بوده و در مقایسه با استانداردهای WHO,EPA و ایران، مجموع غلظت ترکیبات تری هالومتان در نمونه‌های برداشتی در دوزهای مختلف از حداکثر غلظت مجاز ذکر شده در هریک از استانداردها کمتر بوده است.