مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: برخی مردم ایمن کردن ساختمان ها را هزینه بر می دانند در حالی که اگر ساخت و سازها صحیح باشد و براساس اصول ایمنی ساخته شوند، هیچگاه ساختمان ها دچار حادثه نمی شوند.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، بهزاد بزرگزاد با اشاره به اینکه صنعت ساختمان سازی باید به سمت مدیریت ریسک برود، اظهارکرد: اگر کاربری های مخاطره آمیز به هر دلیلی دچار آتش سوزی شوند به دلیل جایگاه های آن، آتش نشانی به راحتی می تواند آن حریق را کنترل کند این درحالی است که اگر یک مجتمع مسکونی یا یک ساختمان بلندپایه آتش بگیرد، به دلیل هجوم قارچ گونه دودها و خلط های مواد سوختی به سمت سقف و تاریک شدن فضا، اطفای حریق به مراتب سخت و دشوار خواهد شد.وی هزینه های مربوط به ایمن سازی ساختمان را نوعی سرمایه گذاری دانست و افزود: برخی مردم ایمن کردن ساختمان ها را هزینه بر می دانند در حالی که اگر ساخت و سازها صحیح باشد و براساس اصول ایمنی ساخته شوند، هیچگاه ساختمان ها دچار حادثه نمی شوند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شرایط باید به گونه ای باشد که برج ها خود مراقبتی داشته باشند، تصریح کرد: اگر این موضوع درساخت و سازها مورد توجه قرار بگیرد از گسترش حریق نیز جلوگیری می شود؛ از طرف دیگر ساختمان های همجوار آن ها هم نباید تهدید کننده و تهدید شونده باشند.
بزرگزاد با تاکید بر اینکه آتش نشان از شعله هراسی ندارد با این وجود درچنین فضایی باید مدیریت رسیک مورد توجه قرار گیرد، افزود: معماری باید بر اساس اصول ایمنی صورت گیرد و با ایجاد شرایط و المان های مورد نظر از بروز آتش سوزی جلوگیری به عمل آید چراکه در چنین زمانی حتی اگر ساختمان دچار آتش سوزی شود، می تواند از خودش در برابر آتش محافظت کند.
وی با اشاره به اینکه سرعت شعله در یک ساختمان بلند پایه حدود ۵ الی ۶ متر است، خاطرنشان کرد: سرعت یک انسان دونده در راستای افق حدود یک متر و ۲۰ سانتی متر است و در شرایطی که فضا آکنده از دود باشد این سرعت به ۷۵ سانتی متر و وقتی که شلعه و دود با هم مخلوط شود به ۴۵ سانتی متر خواهد رسید که همین مسئله باعث ایجاد بروز مشکل در زمان اطفای حریق می شود.