زهرا نصیری

به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ، توانبخشی مجموعه‌ای هدفمند جهت توانمند سازی معلولان برای دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی، روانی و اجتماعی است که فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر است. این تعریف جامعی ازحوزه معاونت توانبخشی بهزیستی استان اصفهان است که سید اصغر فیاض همزمان با هفته کودک و درگفتگو با خبرنگار روزنامه کیمیای وطن به آن اشاره داشت.

توسعه مراکز غیردولتی وتوانبخشی

فیاض، از مهمترین برنامه‌های این معاونت دررابطه با کودکان معلول سخن گفت و به این مساله اشاره داشت که این بخش برنامه‌های زیادی را درطول سال برای کودکان با نیازهای خاص به اجرا گذاشته است که ازجمله آن می‌توان به راه اندازی ۴ مرکز تخصصی کودکان نابینا و ناشنوا زیر ۶ سال دراصفهان اشاره کرد. وی افزود: این مراکزدرشهرهای اصفهان، فلاورجان، کاشان، نجف آباد تأسیس شده است وعلاوه برارائه خدمات مورد نیاز به کودکان نابینا و ناشنوا به مادارن آن‌ها نیز آموزش‌های مهارت سخن وری و نحوه برخورد آموزش می‌دهند تا کودکان برای ورود به مهدهای کودک آماده شوند. فیاض، درزمینه طرح توسعه مراکز غیردولتی و خدماتی توانبخشی و آموزشی که به کودکان نابینا، کم بینا، ناشنوا و کم شنوا ارائه می‌شود چنین پاسخ داد: ازسال ۱۳۶۵ اولین مرکزخدماتی توانبخشی دراستان اصفهان تأسیس شد و اکنون ۵ مرکز غیردولتی دیگرنیزبه فعالیت مشغول هستند که کودکان ۱۰ ساله راتحت پوشش قرارمی دهند. وی ادامه داد: درهرمرکزبصورت میانگین ۳۰ تا ۴۰ کودک به همراه مادران آموزش‌های تخصصی می‌بینند که درسال قبل ۲۵۰ نفراز این آموزش هابرخوردارشدند.

۲۵ مرکز آموزشی معلولان

وی با اشاره به اینکه امسال درشهرهای شهرضا، خمینی شهر، کاشان نیز فراخوان متقاضی برای ایجاد مراکز غیردولتی و خدماتی توانبخشی و اموزشی اعلام نموده‌ایم افزود: در همین زمینه ۲۵ مرکز آموزشی برای معلولان کم توان ذهنی زیر ۱۵ سال در اصفهان دایر شده است.  معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان، با اشاره به ایجاد ۷ مرکزاوتیسم درخمینی شهر، نجف آباد، گلپایگان، شاهین شهر، اصفهان گفت: تاپایان سال دومرکزدیگر درشهر های اران و بیدگل ومبارکه نیزافتتاح می‌شود که با این رویکرد اصفهان رتبه نخست ایجاد مراکزاوتیسم را درکشورداراست.

ورود کودکان اوتیسم به مدرسه

فیاض گفت: ازسال ۸۲ تاکنون ۷۰ نفرازکودکان مراکزاوتیسم با ارائه آموزش‌های تخصصی وتوانمند شدن به مدارس استثنایی و آموزش عادی راه یافته‌اند. وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزارمعلول جامعه معلولین استان اصفهان را تشکیل می‌دهند گفت:۸ هزارو ۵۰۰ نفر از این معلولان یارانه دولتی دریافت می‌کنند و بقیه تحت پوشش خانواده‌ها هستند.

۷۰۰ معلول وسالمند مجهول الهویه دراصفهان

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان، به آمار ۷۰۰ نفرمعلول وسالمند مجهول الهویه درمراکزبهزیستی استان نیز اشاره کرد وگفت: باید درنظرداشته باشیم که هزینه هرمعلول کم توان ذهنی درماه معادل ۵ میلیون ریال است که ۳۴۰ هزارتومان ان را خانواده‌ها و ۱۵۰ هزار تومان توسط بهزیستی به مراکزخصوصی تحت پوشش بهزیستی پرداخت می‌شود. وی همچنین ازکاشت حلزون در گوش ۹۰ کودک ناشنوای اصفهانی زیر ۳ سال خبر داد وگفت: درسال گذشته مجموع اعتبار اختصاص داده شده برای کاشت حلزون درکودکان ناشنوا ۲۰۰ میلیون تومان ازطریق اداره بهزیستی و ۲۰۰ میلیون تومان نیز ازطریق خیرین بود. وی بااشاره به اینکه بیشتر کودکانی که کاشت حلزون انجام می‌دهند پس از اقدامات توان بخشی، حس شنوایی خود را به دست می‌آورند و می‌تواند در مدارس عادی تحصیل کند ادامه داد: بخشی ازهزینه کاشت حلزون توسط بهزیستی تأمین می‌شود و بخشی نیزتوسط خیریه‌های فعال تأمین می‌شود.

اشتغال نابینایان

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان درپایان مهم‌ترین مشکل جامعه نابینایان رااشتغال عنوان کرد و گفت: حتی اگر قانون ۳ درصد جذب معلولان هم اعمال شود مشکل اشتغال نابینایان حل نمی‌شود بنابرین ضرورت دارد خیرین با کمک مسئولان مشکل اشتغال نابینایان را به صورت ریشه‌ای حل کنند