به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این دستور اداری به منظور ایجاد وحدت رویه، پرهیز از تأثیرگذاری سلایق و جلوگیری از تعدد و پراکنده شدن اطلاعات و پیشگیری از تطویل زمان در امر پاسخگویی، صادر شده است.

در این دستور اداری آمده است: الزام به پاسخگویی، از راهبردهای مستمر و پایدار سازمان بوده و در این ارتباط پاسخگویی بهنگام، شفاف، منسجم و مستدل به گزارشات و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور می تواند نقش تعیین کننده و اثرگذار در نحوی نگرش و تعامل دستگاه های نظارتی با سازمان و پیشبرد اهداف عالیه آن داشته باشد.

همچنین دفتر بازرسی مدیر عامل به عنوان نماینده سازمان برای ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور بوده و لازم است پاسخ تمامی گزارشات سازمان یادشده، مرتبط با ستاد مرکزی، ادارات کل بیمه ای و درمان استان تهران، شرکتها و مؤسسات تابعه، که مستلزم اقدامات اصلاحی و اجرایی پیشنهادات است، به دفتر مربوطه ارسال تا پس از جمع بندی نهایی، به سازمان مزبور فرستاده شود.

بر این اساس، ادارات کل بیمه ای و مدیریت های درمان استانها نیز به منظور پرهیز از اطاله فرآیند ارتباط با ادارات بازرسی کل کشور مستقر در استانها و تسریع در امر پاسخگویی، از سوی بالاترین مقام اجرایی استان اقدام به مکاتبه و ارسال مستندات نموده و نسخه ای از آن را در اختیار دفتر بازرسی مدیرعامل قرار دهند.
همچنین رؤسا و کارشناسان ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات استانها بعنوان رابط استان با بازرسی کل استان ذیربط و با هماهنگی مدیر استان، نسبت به پیگیری موضوعات مرتبط با سازمان یاد شده، افزایش تعاملات فی مابین و پاسخگویی به شکوائیه های ارجاعی از طریق سیستم ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور، اقدام نمایند.