به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای مهندس حسن نیا معاون وزیر و رئیس این سازمان دردیداربانمایندگان تشکل‌های صنفی حمل ونقل کالا ومسافر بوشهربااعلام این مطلب گفت: بخش قابل توجهی ازمشکلات موجوددربخش جابجایی بارکشورناشی ازراننده محوری ونبودشرکت های حمل ونقل توانمنداست که تلاش می‌کنیم باتشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری وبهره گیری ازمنابع بانکی نسبت به ایجادشرکت های توانمنددرشهرهای بزرگ این نقیصه رابرطرف کنیم

حسن نیا افزود: شرکت‌های حمل ونقل توانمندبدانگونه که درقانون آمده بابرخورداری ازتعدادقابل توجهی کامیون وبهره گیری ازظرفیت منطقه‌ای می تواننددرمواقع ضروری وتنگناها مشکلات بخش حمل ونقل جاده‌ای رابرطرف کنند

معاون وزیرراه وشهرسازی تصریح کرد: وجود بیش از ۳۴۰ هزارکامیون دربخش حمل ونقل جاده‌ای فعال هستندکه بدلیل عمربالا چالش‌های جدی رادرحوزه جابجایی بار و بهره وری حمل ونقل ایجادکرده که چنانچه درقالب شرکت‌های توانمند ساماندهی شوندبخش قابل توجهی ازمشکلات موجود برطرف خواهد شد.

مهندس حسن نیاباتوجه به درخواست مسئولان تشکلهای صنفی برای اولویت وبکارگیری ناوگان ملکی شرکت‌های حمل ونقل برای حمل بار باتوجه به مسئولیت آنهادرمقابل صاحبان کالا افزود: این امرنیازمندبررسی بیشتراست امادرشرایط کنونی که دربسیاری ازاستانها ازجمله خوزستان وفارس برداشت محصولات کشاورزی خصوصاً گندم شروع شده می‌توان ازظرفیت کامیون‌های ملکی شرکت‌ها کمک گرفت.

رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای دربخش دیگری ازصحبت های خودبه لزوم تعادل بین خواسته‌های استانی وملی دربخش حمل ونقل تاکیدکرد وگفت: برای رسیدن به تعادل بین خواسته رانندگان، شرکت‌های حمل ونقل، تشکل‌های صنفی وکانون های مراکز بارنیازمندتعامل بیشتر منطقه‌ای هستیم ازاین انتظارمی رودمسئولان مربوطه تعامل بیشتری بایکدیگربرقرارنمایند.

وی همچنین درپاسخ به درخواست مسئولان تشکلهای صنفی بخش مسافراستان باموضوع مشکل ایجادشده باراه اندازی طرح خط سیربرای شرکت‌های بومی تصریح کرد: یکی ازدغدغه های مادرسازمان راهداری به حداقل رساندن چالش‌های بخش حمل ونقل مسافر با آغاز بکار خط سیر یا شرکت‌های حمل ونقل توانمند مسافراست که امیدواریم دراین زمینه نیز بادقت لازم اشکالات طرح راشناسایی وبرطرف کنیم.

معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای کشور همچنین به برنامه جدی سازمان برای به حداقل رساندن مشکلات رانندگان اشاره کرد وافزود: بامشارکت صنعت ومعدن وتجارت درصددهستیم ازهفته آینده درپایانه ها وشهرک هی حمل ونقل بار به کامیونهایی که درطرح بزرگ جابجایی کالاهای اساسی ومحصولات کشاورزی مشارکت می کنندلاستیک، روغن وقطعات پرمصرف راارایه کنیم.

مهندس حسن درپایان سخنان خودضمن تقدیرازتلاش ها وخدمات تشکل‌های صنفی حمل ونقل استان بوشهردرمواقع ضروری، اظهارامیدواری کرداین تشکلهاباهماهنگی مدیریت استان، این‌بار نیز بااعزام کامیون به بندرامام خمینی (ره) نقش خود را درجابجایی بموقع کالاهای اساسی بیش از پیش ایفا کنند.

تجلیل ازخدمات راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان بوشهردرکمک رسانی به مناطق سیل زده

درآیینی باحضور معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای، عضوهیات عامل ومعاون حمل ونقل این سازمان وجمعی از مسئولین استان ازتلاشهاوخدمات ۵۴ تن از نیروهای راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان بوشهردرخدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دراین آیین، حسن نیامعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس این سازمان بااشاره به خدمات بی بدیل راهداری وحمل ونقل درمناطق سیل زده استانهای گلستان، لرستان وخوزستان‌گفت: خدمات‌کم نظیری شامل بازگشایی راه، پاکسازی محورها، ایجادپل موقت وتعمیرومرمت محورهای ارتباطی وهمچنین رساندن مایحتاج ضروری این مناطق باهمکاری ادارات راهداری وحمل ونقل استان‌ها، تشکل‌های صنفی وپیمانکاران طرف قرارداددرمناطق سیل زده صورت گرفته که تقدیرورضایت مندی مردم ومسئولان را درپی داشته است

وی افزود: نیروهای راهداری استان بوشهرازجمله نیروهایی بودندکه درروز های نخست جاری شدن سیل به لرستان وخوزستان اعزام شدند وآنگونه که خودم ازنزدیک شاهدبودم انصافاً خدمات ارزشمندی رانیز انجام دادند

رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای بااظهارخرسندی ازحضوردرجمع راهداران حاضردرکمک رسانی به مناطق سیل زده تصریح کرد: توفیق خدمت به مردم وگره گشایی ازمشکلات کشورافتخارارزشمندی است ومن امروز اینجاهستم تابعنوان خادم شمادرسازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای ازتلاشهای شما تقدیرکنم.

دراین آیین همچنین سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان باقدردانی ازحضورمعاون وزیرورییس سازمان درجمع همکاران اعزامی به استانهای لرستان وخوزستان گفت: برای خدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان مجموعاً ۵۰ نفرنیروی ماهرومتخصص راهداری درقالب چهاراکیپ با ۴۳ دستگاه ماشین الات سنگین شامل ۳ دستگاه لودر،۳ دستگاه بلدوزر،۲ دستگاه بیل مکانیکی،۶ دستگاه کمرشکن،۲۰ دستگاه کمپرسی،۱ دستگاه گریدر،۲ دستگاه غلطک،۱ دستگاه آب پاش باپشتیبانی ۴ دستگاه وانت و ۱ دستگاه کامیونت به این دواستان اعزام شدند.

وی افزود: درجریان کمک رسانی به مناطق سیل زده، همچنین ۱۳ دستگاه لودر وکمپرسی پیمانکاران طرف قرارداد وشهرداری های استان درقالب اکیپ‌های مختلف ساماندهی وبه این مناطق اعزام شدند

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان بوشهرتصریح کرد: بیش از ۶۰ دستگاه کامیون شامل ۱۰ دستگاه از اداره کل و ۵۰ دستگاه ازشرکت های حمل ونقل کالا هم نیازمندی‌های مناطق سیل زده رابدون دریافت هیچگونه وجهی جابجا نمودند.

درپایان این مراسم بااهداء لوح تقدیرازخدمات ۵۴ تن ازراهداران وهمچنین تشکل‌های صنفی وپیمانکاران طرف قرارداد درکمک رسانی به استانهای سیل زده لرستان وخوزستان تجلیل شد.