به گزارش پایگاه خبری ربیع،  به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، فتح ا… غفاری چراتی معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: رویشگاه شمشاد منطقه سنگده شهرستان ساری به وسعت بیش از ۴۰ هکتار می‌باشد که با توجه به آلودگی رویشگاه‌های شمشاد به آفت شب پره شمشاد و خسارت شدید آن به این گونه نادر و همیشه سبز جنگل‌های شمال کشور، این اداره کل به منظور حفظ و حراست از رویشگاه سبز آلوده سنگده از خسارت آفت مذکور و حفظ منطقه به عنوان ذخیره گاه شمشاد جهت تهیه بذر، نهال و قلمه و به منظور کنترل آفت شب پره شمشاد با شرکت تاک گیاه گستر قرارداد منعقد کرده و از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ تا تاریخ ۱۵/۷/۹۸ سه مرحله عملیات محلول پاشی با ترکیب کم خطر (روی اگرو) انجام داده است.

غفاری چراتی بیان کرد: خوشبختانه نتایج محلول پاشی بسیار رضایت بخش بوده کهان شاا… با استمرار عملیات محلول پاشی جمعیت آفات را کنترل و عرصه رویشگاه‌های شمشاد را حفظ و حراست نماییم.