به گزارش پایگاه خبری ربیع، سید امیر سامع با اشاره به اهمیت موضوع جمع‌آوری و دفع آبهای
سطحی، اظهار داشت: علاوه بر اقداماتی که در حوزه توسعه باید انجام می‌شد که بخشی از آن به
ثمر نشسته و بخشی در حال انجام است، بخش نگهداری و بهره‌برداری هم بسیار مهم است و شایداهمیتش از توسعه کمتر نباشد.
معاون خدمات شهری شهرداری قم افزود: حتی اگر ما از نظر امکانات هدایت آبهای سطحی نیاز
شهر را رفع کنیم اما در زمان استفاده به درستی از آن بهره‌برداری نشود عملا اقدامات حوزه توسعه
نیز بی فایده است مانند اینکه ما نهر داشته باشیم اما گرفتگی آن برطرف نشده باشد که در این صورتعملا بدون استفاده خواهد بود.
سامع با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه بهره‌برداری و نگهداری امکانات ایجاد شده در هدایتو دفع آبهای سطحی، خاطرنشان کرد: سندی در این رابطه در حوزه خدمات شهری تهیه شده و همهامکانات جمع‌آوری آبهای سطحی شناسنامه دار شدند برای مثال مشخص شده است که خط لوله‌ها ازچه جایی شروع می‌شود و به چه جایی ختم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در این سند مشخص شده است که برای همه این امکانات در ماه‌های مختلف چهاقداماتی باید انجام شود، تصریح کرد: در فصل‌های تابستان تا پاییز عمده بحث‌های مراقبت‌ها انجاممی‌شود و در مورد همه اقدامات نیز مسئول مربوطه مشخص شده است که در زمان وقوع بارندگیو قبل از آن باید اقدامات لازم برای بهره‌برداری از آنها را انجام دهند.
معاوت خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: بعضی از سپتیک‌ها اجرا شده بودند اما پمپ نداشتند
مثل زیرگذر کریمه یا تونل غدیر یا بعضی زیرگذرهای دیگر که پمپ‌هایشان فرسوده شده بود یا برقنداشتند و یا اینکه ظرفیت برقشان پایین بود؛ همه اینها کارهایی است که در حوزه بهره‌برداری موردتوجه قرار گرفت و نواقص آن برطرف شد.