امام جمعه چادگان گفت: حمله به کنسولگری عربستان درمشهد وسفارت این کشوردرتهران برنامه ریزی دشمنان بود.

حجت الاسلام ابوالفضل سلیمانی طی سخنانی درخطبه های نماز جمعه چادگان ضمن محکوم کردن اعدام شیخ نمرافزود: آل سعود با به شهادت رساندن عالم بزرگ عربستان شیخ نمر باعث تنش درمنطقه وکشورهای مسلمان شد .
خطیب جمعه تصریح کرد: مسلمانان با اتحاد وهمبستگی در برابر ابرقرتها ایستادگی می کنند و به دشمنان اسلام اعلام می کنند مسلمانان درهرشرایطی ازدین اسلان دست برنمی دارند.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود اضافه کرد دوانتخاب سرنوشت ساز پیش رو داریم و دشمنان اسلام تلاش می کنند تا در این شرایط نفاق وتفرقه ایجاد کنند .
وی افزود:مردم باید با آگاهانه درانتخابات شرکت کنند وبه دشمنان اسلام ثابت کنند که همیشه درصحنه حضور دارند وبرای پیشرفت کشورشان تلاش می کنند ودربرابر ظلم ایستادگی می کنند.
نمازگزاران بعد ازنماز جمعه درمحکومیت آل سعود و اعدام شیخ نمر راهپیمایی کردند.