به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از توزیع برق اصفهان،  یکی از شناخته شده‌ترین و رایج ترین انواع معاینات شغلی، معاینات دوره ای (periodic examination) می‌باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین ( اغلب ۶ ماهه ) انجام می‌شوند. انجام دوره ای این معاینات به منظور تامین شناسایی اولیه و زود هنگام شاغلینی مشکوک به بیماری‌های ناشی از کار در مراحل اولیه می باشد به عبارتی شناسایی زود هنگام بیماری‌های شغلی از این جهت اهمیت دارد که اغلب بیماری‌های ناشی از کار هر چه سریع تر و زودتر شناسایی شوند می‌توان با انجام اقدامات درمانی وپیشگیرانه مناسب از پیشرفت آنها به مراحل شدید و غیر قابل درمان ممانعت کرد

در این راستا شرکت توزیع برق اصفهان معاینات دوره ای را با ۱۱۶۰ نفر از پرسنل شرکت به مدت یک ماه به انجام می رساند در این معاینات که تمام پرسنل قرارداد مستقیم حضور دارند شمارش گلبولها ،قند ،چربی ،اسید اورییک ،کبد و کلیه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.