به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، همزمان با روز احسان و نیکوکاری، مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه با مشارکت شرکت فــــــولاد مبارکـــــه و بـــا حضــــور وزیــــر آمـــــوزشوپـــــرورش، نماینــــدۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزشوپرورش استان و مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، ائمۀ جمعه و جماعات، فرماندار، مدیران و مسئولین این شهرستان و جمعی از معاونان و مدیران فولاد مبارکه افتتاح شد.

قدردانـــــی وزیـــــــر آموزشوپـــــــــــرورش از همراهی شرکت فولاد مبارکه در به بهرهبرداری رساندن مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه
به گزارش خبرنگار فولاد، در این آیین دکتر سید محمد بطحایی وزیر آموزشوپرورش طی سخنانی گفت: اینکه شرکت فولاد مبارکه، نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین شهرستان به همراهی مردم خیر دستبهدست هم دادند تا مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان به بهرهبرداری برسد، بسیار ارزشمند است و باید از این عزیزان صمیمانه قدردانی کنیم.
وی تربیت نسلهای آیندهساز کشور را مهمترین مأموریت معلمان و فرهنگیان دانست و گفت: مهمترین رکن تربیت را نیروی انسانی تشکیل میدهد و این امر در کانون فرهنگیان و معلمان متخصص موجود است. فرهنگیان مسیر را برای رشد جامعه فراهم میکنند؛ ازاینرو هر قدمی که برای معلمان برداشته میشود بهواقع در مسیر صحیحی برداشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی معلمان با آسودگی خاطر در سر کلاسهای درس حاضر شوند، این آسودگی خاطر بهطور مستقیم در کلاسهای درس، بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
این که  شـــــرکــــــــــت فولاد مبـارکـه بهمـوازات فعالیتهای اقتصادی خود به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه دارد ازویـژگـیهای یک سازمان متعالی است
در ادامۀ این مراسم، مهندس زهرا سعیدی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم و بهویژه فرهنگیان شهرستان مبارکه از سال ۱۳۸۳ تاکنون در انتظار به بهرهبرداری رسیدن این پروژه بودهاند گفت: برای تکمیل این پروژه حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون  تومان سرمایهگذاری انجام شده است که در این بین باید از مدیریت شرکت فولاد مبارکه و تمامی عزیزانی که حتی بهاندازه یک قدم برای تکمیل این پروژه تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنیم. به هر تقدیر با تلاش همۀ عوامل ساعی در این پروژه تلاش شد تا فرهنگیان محترم بتوانند در ایام تعطیلات عید نوروز از مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان استفاده کنند.
وی تصریح کرد: اینکه شرکت فولاد مبارکه بهمـــوازات فعالــیتهای اقتصـــــادی خود به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه دارد از ویژگیهای یک سازمان متعالی است که فولاد مبارکه بهخوبی در این مسیر گام برمیدارد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت احداث چنین مکانهایی برای معلمان و فرهنگیان تصریح کرد: معلمان قهرمانان واقعی فرهنگ و آگاهی جامعه هستند. اگر بخواهیم جامعهای پویا و سرزنده داشته باشیم، بهیقین باید زمینه پویایی و سرزندگی معلمان را فراهم کنیم و چنانچه بخواهیم در میدان جنگ اقتصادی بر مشکلات غلبه کنیم، باید امکانات و ابزار لازم را برای این قشر فرهیخته فراهم کنیم.رفع مشکلات حقوق و معیشت فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی از دیگر مباحثی بود که مهندس زهرا سعیــــــدی در حضور وزیر آموزشوپرورش به آنها پرداخت.

شرکت فولاد مبارکه آبروی شهرستان و کشور سربلند ایران است
در جریان برگزاری این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین موسوی، نماینده ولیفقیه و امامجمعه شهر مبارکه نیز در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: تعامل صنایع  ازجمله  فولاد مبارکه با منطقه، بهویژه در مباحث فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی، درواقع یک تعامل ساختاری است؛ چراکه از یک سو صنعت برآمده از آموزشوپرورش و دانشگاه است و از سوی دیگر صنعت زمینه مناسبی فراهم میآورد تا مراکز علمی بتوانند یافتههای خود را در بوتۀ آزمایش و تجربه قرار دهند و در نهایت کشور را از لحاظ فناوری در مسیر پیشرفت قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه شهرستان مبارکه از ظرفیتهای صنعتی موجود در فولاد مبارکه بهخوبی بهرهمند است، گفت: همزمان که فولاد مبارکه رشد میکند، شهرستان نیز ازلحاظ صنعتی به رشد و بالندگی میرسد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که وجود ظرفیتهای فرهنگی مناسب در شهرستان نیز متقابلا در رشد صنعت مؤثر بوده و هست.
امامجمعه شهر مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از شرکت فولاد مبارکه بهعنوان آبروی شهرستان و کشور سربلند ایران یاد و اضافه کرد: بدون شک همۀ مردم ایران دعاگوی مدیران و کارکنان این شرکت معظم هستند.
فــــولاد مبــــــارکه در موضوع مسئولیتهای اجتماعی همــــواره به خوبی  ایفای نقش کرده است
مهندس عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه طی سخنانی و با بیان اینکه فولاد مبارکه در موضوع مسئولیتهای اجتماعی همواره بهخوبی ایفای نقش کرده است، از همت و حمایتهای مدیران این کارخانه و همۀ ارگانها و افرادی که برای به بهرهبرداری رسیدن این مرکز تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد.
وی از توجه وزارت آموزشوپرورش به نوسازی و بهینهسازی مدارس شهرستان مبارکه بهعنوان یک ضرورت بسیار مهم یاد و تصریح کرد: علیرغم همۀ مشکلات موجود کارکنان آموزشوپرورش با روحیۀ جهادی خود همچنان در سنگر ترویج علم و دانش با جدیت تمام در حال فعالیتاند.
شـــــرکت فــــــولاد مبارکه با درک رسالتی که در زمینۀ مسئولیت اجتماعی به عهده دارد از هیچ کوششی در این راه فروگذار نکرده است 
در ادامۀ این مراسم، احمد سعیدبخش، معاون اجرایی پروژههای توسعه فولاد مبارکه در تشریح جایگاه مسئولیتهای اجتماعی سازمانها گفت: امروز مسئولیت اجتماعی (CSR) یا به عبارت دیگر، اخلاق اجتماعی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه از احترام به حقوق مشتری، ارائۀ قیمت مناسب و محصول باکیفیت فراتر رفته و تنها خریداران، سهامداران و ذینفعان را شامل نمیشود، بلکه حمایت از سلامت محیطزیست، حقوق انسانها و کمک به توسعۀ محیط پیرامونی را نیز دربرمیگیرد. وی در ادامه افزود: شرکت فولاد مبارکه نیز بهعنوان یک فولادساز مطرح و بزرگ از این قاعده مستثنا نیست و نقش خود را در این حوزه به نحو مطلوب ایفا کرده است و نهتنها در پیرامون خود، بلکه در سایر نقاط ایران آثار و شواهد آن قابل مشاهده است.
سعیدبخش با بیان اینکه فرهنگیان نقش بهسزایی در تعلیم و تربیت جامعه دارند و پایهگذار توسعۀ آتی کشور و پرورشدهندۀ نسل آیندهاندگفت فولاد مبارکه از هیچ کوششی در راه حفظ کرامت هرچه بیشتر فرهنگیان فروگذاری نکرده است. مراکز آموزشی-رفاهی که بیشتر با عنوان خانۀ معلم شناختهشده است، ازجمله مکانهایی است که خدمات زیادی در اختیار فرهنگیان عزیز و خانوادههای آنان میگذارد.
تعهـــــــــد بـــــــه مسئولیـــــــتهـــــای اجتـــــــماعـــــــــــــی در سازمانها مصداق خلق ارزش مشترک با جامعه است
ایرج ترابی سرپرست روابط عمومی فولاد مبارکه نیز ضمن ابراز خرسندی از به بهرهبرداری رسیدن این پروژه گفت: رشد و تعالی انسانها صورت نمیگیرد، مگر با آموزش و رشد فرهنگ. مادام که ساختارهای آموزشی و فرهنگی در جوامع بهخوبی تعریف، عملیاتی و نهادینه شوند، آن جامعه بهطور متوازن راه کمال و توسعه و تعالی را طی خواهد کرد. در این مسیر سازمانها و صنایع بهعنوان اعضای جامعه با تعهد و عمل به مسئولیتهای اجتماعی خویش میتوانند دوشادوش سایر مسئولان و خیرین و با ایجاد اشتغال و کارآفرینی و مشارکت در طرحهای عمرانی و فرهنگی در خلق ارزش مشترک و عمران و آبادانی کشور سهیم باشند.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت فولاد مبارکه از ابتدای بهرهبرداری تاکنون عمل به مسئولیتهای اجتماعی را یکی از اولویتهای اصلی خود دانسته، تصریح کرد: ساخت چندین مدرسه، آموزشگاه و مراکز بهداشتی و فرهنگی در سطح منطقه و استان اصفهان، یاریرسانی به مددجویان کمیتۀ امداد، حضور مؤثر در هنگام وقوع بلایای طبیعی و مشارکت در طرحهایی که بهنوعی در راستای خدمت به فرهنگیان محترم بوده است برخی از اقدامات فولاد مبارکه در راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت است.
وی در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد در نتیجۀ تعامل روزافزون جامعه با صنعت شاهد رشد و شکوفایی بیشتر ایران اسلامی باشیم.
مدیران فولاد مبارکه انصافا در تمامی ادوار همـــکـــــــــاری بســیــــــار صمیمانه و سازندهای با آموزش پرورش استان داشتهاند
این گزارش حاکی است در ادامه این مراسم محمد اعتدادی مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: امروز در راستای تکریم هرچه بیشتر معلمان و فرهنگیان محترم شاهد به بهرهبرداری رسیدن مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه بودیم.
وی در همین راستا از همکاری و مشارکت شرکت فولاد مبارکه در به ثمر رسیدن این پروژه قدردانی و تصریح کرد: مدیران و معاونان فولاد مبارکه انصافا در تمامی ادوار همکاری بسیار صمیمانه و سازندهای با آموزش پرورش استان داشتهاند که جای قدردانی دارد. وی همچنین از پیگیریهای نمایندۀ مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، تلاشهای فرماندار، خیرین و سایر ارگانها و کسانی که به انحای مختلف در به ثمر رسیدن این پروژه همت گماردند، تشکر و قدردانی کرد.
بهرهگیری از تجارب و ظرفیتهای علمی و فناورانۀ فولاد مبارکه در آمــــوزشوپـــــرورش بـه فراهـــــــــم آوردن بســـتر مناسب برای کارآفرینی و اشتغالزایی در شهرستان کمک مؤثری خواهد کرد
سعید باقری مدیر آموزشوپرورش شهرستان مبارکه در حاشیۀ برگزاری این مراسم در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: شرکت فولاد مبارکه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی همواره تعامل سازندهای با آموزشوپرورش شهرستان داشته است. در برنامههای آتی ما نیز گسترش این تعاملات، بهویژه در جهت استفادۀ حداکثری هنرستانها و دانشکدههای فنی از دستاوردهای علمی و فناورانۀ فولاد مبارکه در دستور کار است. اعتقاد ما بر این است که بهرهگیری از تجارب و ظرفیتهای علمی و فناورانۀ فولاد مبارکه در آموزشوپرورش به فراهم آوردن بستر مناسب برای کارآفرینی و اشتغالزایی در شهرستان کمک مؤثری خواهد کرد. وی با اشاره به نقش سازندۀ فولاد مبارکه در تکمیل و راهاندازی کلینک دندانپزشکی فرهنگیان شهرستان مبارکه و مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان این شهرستان خاطرنشان کرد: این پروژهها سالها بهدلیل کمبود نقدینگی معطل مانده بود که با همت شرکت فولاد مبارکه و مسئولین شهرستان تکمیل شد و به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است در این مراسم از تمبر یادبود افتتاح مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان رونمایی شد.