به گزارش پایگاه خبری ربیع،  درراستای نظارت حداکثری بر نحوه ارائهخدمات موضوعه توسط شرکتهای حمل ونقل کالا ناوگان عمومی جاده ای ، طی شش ماهه نخست سالجاری نسبت به تشکیلکمیسیون ماده ۱۲ ( کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل مسافر و کالا) درقم اقدام شد .
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق افزود : طی تشکیل هرماهه اینکمیسیون ، به موارد تخلف اعلامی ۳۹ شرکت حمل ونقل کالا ومسافر ناوگان عمومی جاده ای در قم رسیدگی و نسبت بهاعلام رای اقدام شد .
حمید سالاری ادامه داد: ازمجموع موارد اتهامی ۳۹ شرکت حمل ونقل عمومی جاده ای ، تخلفات ۳۴ شرکت محرز وآراصادره به شرح ذیل ابلاغ و اجرا گردید : ۲۸ شرکت به پرداخت جریمه نقدی ، یک شرکت به تعطیلی یکماهه ، پنج شرکتدریافت اخطار کتبی و مابقی نیز از موارد اتهامی مبرا شناخته شدند .
وی درخصوص نحوه وزمان تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ نیز اظهار داشت : این کمیسیون درماه یکبار تشکیل و پس از بررسیموارد اعلامی ، نسبت به صدور رای اقدام می نماید .
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ را مطابق با آیین نامه اجراییتبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( مصوب سال ۹۱ ) دانست و یاد آور شد : این کمیسیون متشکل ازمدیرکل ، معاون حمل ونقل ، مدیر دفتر حراست ، رییس اداره حمل و نقل کالا ، رییس اداره حمل و نقل مسافر ، رییس اداره
حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و روسای انجمنهای صنفی شرکتهای حمل ونقل مسافر یا کالای ناوگان عمومیجاده ای بر حسب مورد می باشد.
سالاری غالب تخلفات صورت گرفته توسط شرکتهای حمل و نقل مسافر وکالا را شامل دریافت کمیسیون اضافه ، صدوربارنامه جهت ناوگان فاقد کارت هوشند وتجهیزات ایمنی ، صدور صورت وضعیت آفلاین …. دانست و توضیح داد : پس ازبررسی موارد اعلامی و احراز تخلفات صورت گرفته ، نسبت به صدور رای که شامل تذکر کتبی، پرداخت جریمه نقدی وتعطیلی شرکت (دربازه زمانی معین ) اقدام می شود .
وی یادآورشد : کارشناسان و نظار حوزه معاونت حمل و نقل این اداره کل ضمن بازدیدهای میدانی و دوره ای از محلشرکتهای حمل و نقل مسافروکالا ، درصورت مشاهده هرنوع تخلف ، نسبت به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۲ اقدام مینمایند.
سالاری درخاتمه عنوان کرد: تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها درتمامی اوقات شبانه روز آماده دریافت شکایات وپاسخگویی به مراجعات تلفنی کاربران جاده ای و دیگر هموطنان عزیز می باشد.