به گزارش پایگاه خبری ربیع، به گزارش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انتخابات کاشان، در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه اعلام شد.
در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد .
  ۱ .آقای  مهدی  انصاری فرزند عقیل  کد نامزد ۱۴۱
  ۲ .آقای  حسین علی  پورمدنی فرزند عباس  مشهور به مدنی کد نامزد ۱۴۶
  ۳‌.خانم  افسانه  جباری فرزند حسین  کد نامزد ۱۴۹
  ۴‌.آقای  محسن  چتری بیدگلی فرزند حسن  مشهور به چتری کد نامزد ۱۵۲
  ۵ .آقای  حمیدرضا  حاج عباسی فرزند رحمت اله  کد نامزد ۱۵۴
  ۶ .آقای  محسن  حسین پور فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۵۷
  ۷ .آقای  حسین  حنطه فرزند محمد  مشهور به حنطه ای کد نامزد ۱۶۱
  ۸ . خانم  محبوبه  خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا  کد نامزد ۱۶۲
  ۹ . آقای  سیدعلی  خوارزمی فرزند سیدجواد  کد نامزد ۱۶۴
  ۱۰ .آقای  حمیدرضا  دهقانی فرزند علی  کد نامزد ۱۶۸
  ۱۱ .آقای  مهدی  رزاق زاده فرزند محمد  کد نامزد ۱۶۹
  ۱۲ .آقای  علی  رضازاده فرزند خیراله  کد نامزد ۱۷۱
  ۱۳ . خانم  زهرا  روحی نوش آبادی فرزند ماشاالله  کد نامزد ۱۷۵
  ۱۴ .آقای  حسن  زاهدی بیدگلی فرزند ماشاا…  کد نامزد ۱۷۶
  ۱۵ . آقای  سیدجواد  ساداتی نژاد فرزند حسن  مشهور به ساداتی-سادات نژاد-سادات-دکتر سادات کد نامزد ۱۷۸
  ۱۶ .آقای  امید  سبحانی مفرد فرزند حیدر  کد نامزد ۱۸۱
  ۱۷ .آقای  محمدحسین  سلیمانی تبار فرزند مهدی  مشهور به سلیمانی اردهالی کد نامزد ۱۸۶
  ۱۸ .آقای  سعید  شیخ آرانی فرزند عباس  کد نامزد ۱۹۱
  ۱۹ .آقای  ابوالفضل  عباسی درئی فرزند حسین  کد نامزد ۲۱۵
  ۲۰ .آقای  عباس  عسلی فرزند خلیل  کد نامزد ۲۱۷
  ۲۱ .خانم  زهرا  فخاریان کاشانی فرزند حسین  کد نامزد ۲۴۲
  ۲۲ .آقای  حسین  فخره فرزند اسماعیل  مشهور به فخره ای کد نامزد ۲۴۵
  ۲۳ .آقای  علی  قنبری کاشانی فرزند علی اکبر  کد نامزد ۲۴۸
  ۲۴ .آقای  ابراهیم  کشاورز فرزند محمد  کد نامزد ۲۴۹
  ۲۵ .آقای  ماشااله  مشکینی فرزند یوسف  کد نامزد ۲۵۱
  ۲۶ .آقای  سیداحمد  مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم  مشهور به کاشانی کد نامزد ۲۵۲
  ۲۷ .آقای  محسن  نبوتی فرزند حسین  کد نامزد ۲۵۹
  ۲۸ .آقای  محمدرضا  نجفی فرزند میرزا آقا  کد نامزد ۲۶۱
  -۲۹آقای  حسین  یزدی جوشقانی فرزند ماشاا… مشهور به یزدی کد نامزد ۲۶۴
 ضمناً اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ  ۲۴ /۱۱/ ۱۳۹۸ آغاز می شود و  تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذرأی ادامه خواهد داشت .