یک استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مردم اصفهان به طور میانگین ۱۵ دسی بل بیش از حد استاندارد جهانی آلودگی صوتی تحمل می‌کنند. فرهاد فروهر اظهار کرد: خودروهای سنگین و نیمه سنگین، ترافیک، مراکز صنعتی و نیمه صنعتی و عملیات‌های ساختمانی عمده منابع موقت تولید صدا در شهرها محسوب می‌شوند. وی افزود: حد مجاز مواجه با صوت در روز ۵۵ دسی بل (استاندار جهانی) و در شب ۴۵ دسی بل (استاندارد جهانی) و میزان این مواجه در صنعت ۸۵ دسی بل (استاندارد جهانی) است، البته این میزان صدا میزان صدایی است که دستگاه شنوایی انسان قادر به تحمل آن است، البته امکان دارد که گاهی میزان صوت در فاصله زمانی کوتاه به ترازهای بالاتر تا ۱۲۰ دسی بل هم برسد، اما به دلیل مواجه اندک مشکلی برای انسان به وجود نیاورد. این استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: پیش بینی می‌شود که با توجه به تکرار شدن صداهای منابع آلودگی، صدای این منابع می‌تواند خطردار و تهدید کننده سلامت مردم باشد. فروهر با اشاره به اینکه امروز مردم در اصفهان از لحاظ آلودگی صوتی بیش از حد مواجه با اصوات مختلف در تماس هستند، ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام گرفته به علت تعدد منابع مواجه صوتی مختلف میانگین صوتی که مردم اصفهان در طول روز تحمل می‌کنند ۷۰ دسی بل است که نشان می‌دهد مردم اصفهان به طور میانگین ۱۵ دسی بل بیش از حد استاندارد جهانی آلودگی صوتی تحمل می‌کنند. وی تاکید کرد: به دلیل اینکه اصوات از طریق دستگاه شنوایی منتقل می‌شود، مهم‌ترین مشکلی که ایجاد می‌کند اثرات روانی، روحی، فشار خون، استرس و پرخاشگری است که این اتفاقات مدام موجب اختلافات خانوادگی و آزار و اذیت مردم در شهر می‌شود.