مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: احداث پل عابر پیاده در خیابان های آیت الله غفاری و عاشق اصفهانی در دستور کار است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، علی شمسی اظهارکرد: احداث پل عابر پیاده در خیابان های آیت الله غفاری و عاشق اصفهانی در دست اجراست.
وی با بیان اینکه برای این پروژه ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، افزود: احداث پل عابر پیاده در خیابان های آیت الله غفاری و عاشق اصفهانی برای تامین امنیت شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرمنطقه ۱۴ با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: احداث زمین ورزشی روباز در خیابان عاشق اصفهانی غربی نیز با مساحت ۲۰۰۰ متر با اعتبار ۲ میلیارد ریال نیز در دست اجراست.