استاندار اصفهان: دانشگاه کاشان الگویی ویژه از منطقه و استان اصفهان است
استاندار اصفهان دانشگاه کاشان را الگویی ویژه و مثال زدنی در منطقه و استان اصفهان و کشور دانست و گفت: خیرین در این دانشگاه در توسعه اماکن و امکانات و انجام فعالیت های پژوهشی، نوآوری و کارآفرینی سهم اساسی دارند.
دکتر رضایی در مراسم افتتاح کلنگ زنی طرح هیا عمرانی و آموزشی دانشگاه کاشان افزود: باور و همت بلند خیران کاشانی سرنوشت دانشگاه کاشان را به جامعه پیوند زده است و از دانشگاه کاشان الگوی دانشگاه مردمی ساخته است.
وی با بیان اینکه مهمترین ماموریت دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون ودر جوامع مختلف نقش آفرینی در توسعه جامعه و اثر بخشی اجتماعی است افزود: ارتقای مستمر دانش و مرزهای علم با رویکرد مسئولیت اجتماعی دانشگاه انجام شده است و تعامل دانشگاه و جامعه همواره رابطه ای مبتنی بر اصل مسئولیت پذیری دونهاد مذکوراست.
وی خاطر نشان کرد: حیات و بقا و رشد نهاد دانشگاه به حمایت های اجتماعی وابسته است و پیشرفت جامعه ازرهگذر دانشگاه تحقق می یابد
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه امروز بر تارک بخش عمده ای از امکانات و زیرساخت های منطقه کاشان نام زیبای خیرین می درخشد خاطر نشان کرد: خوشبختانه حوزه جدیدی که خیران و واقفان در ۱۵ سال گذشته به عنوان زمینه جدید کار خیر برگزیده اند دانشگاه بوده است.
وی افزود: حمایت خیرین و واقفان به مراکز علمی و دانشگاهی و نهدهای پژوهشی که هم اکنون در همه دنیا رایج است چنان تاثیری داشته است که دانشگاه ها رابه سوی کمک به حل مشکلات و مشارکت در سرنوشت جوامع هدایت کرده است به گونه ای که اشاعه کار خیر ووقف به ویژه در حوزه آموزش عالی یک هنجار مطلوب فرهنگی محسوب می شود.
دکتررضایی خاطر نشان کرد: امروز خیرین و واقفان هستند که راهی جدید برای ارتباط دانشگاه و جامعه و رابطه دانشگاه و صنعت باز کردهاند خیرین دانشگاه را به متن جامعه سوق داده اند تا ضمن ایفای مسئولیت پذیری خود دانشگاه را نیز به دانشگاه جامعه محور تبدیل کنند.
وی با بیان اینکه خیرین بوده اند که مسئولیت پذیری جامعه در قبال مراکز علمی را به خوبی انجام داده اند خاطر نشان کرد: امروز دانشگاه است که باید به جامعه پاسخگو باشد و این تعامل دوسویه رمز حرکت جامعه امروز ما به سوی تعالی و پیشرفت است.
استاندار اصفهان اظهار امیدواری کرد: با مهیا سازی امکان بیشتر برای انجام وقف و کار خیر در حوزه آموزش عالی راه این عمل خیر برای تمامی افراد جامعه باز شود.
دکتر رضایی تاکید کرد: باید شرایطی فراهخم شود که همه افراد جامعه با بضاعت مالی اندک و محدود به دانشگاه ها کمک کنند تا علاوه بر تربیت نسل اندیشمند و متفکر، بخشی از مسایل و مشکلات اجتماعی جامعه ما در فرایند تحقیقات و نوآوری حل شوند.