تندخوئی:
تندخوئی انسان را در دام قساوت قلب گرفتار می کند و برای جامعه بسیار آسیب زا خواهد بود لذا نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها باید به جدّ از تندخویی مخصوصاً با رقبای سیاسی اجتناب ورزند و قطعاً احترام به رقبای سیاسی تأثیرگذارتر برای همه است.
خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران می فرمایند:
فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظاًغلیظ القلب لا نفضوا من حولک
مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخو گردانیدو اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند.
لذا تندخویی عامل پراکندگی و دوری افراد از شخص خواهد شد و طبعاً نامزد انتخاباتی باید خوش خلق ،خوش برخورد و دارای اخلاق اسلامی و روابط حسنه با رقبای خود باشد تا بتواند محبت مردم را به خود جلب نماید.
جدال و استهزاء:
ممکن است برخی از طرفداران کانیداها رفتاری از سایر کاندیداها را به تمسخر گرفته و او را استهزا کنند یا با بعضی از اقدامات او به مخالفت برخواسته و کار به جدال کشیده شود که این امری خلاف اخلاق است و باید به شدت از آن پرهیز نمود
خدای متعال می فرماید : ویل لکل همزه لمزه

و نیز در سوره کهف آیه ۵۶ می فرمایند :یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذ وا آیاتی و ماانذروا هزواً : کافران با سخنان بیهوده باطل می خواهند با جدال حق را پایمال کنند و آیات مرا که برای اندرزشان آمد به استهزاء گرفتند.

از بدترین رفتارهای سیاسی در انتخابات جدل و استهزاء است و معمولاً کسانی که کم می آورند و توانایی استدلال ندارند و حرف حقی برای گفتن نمی یابند دست به چنین رفتار و اعمال بد می زنند.کسی که کار و رفتار و عملکرد رقیب خود را به مسخره بگیرد و از این طریق بخواهد رقیب کشی نموده ،خود را برتر و توانمندتر و اصولی تر و … جلوه دهد،این حرکات شایسته نامزد انتخاباتی جامعه اسلامی نیست.
ظن و گمان:
از گناهانی که در جامعه وجود دارد و در ایام انتخابات و میدانهای بی رحم سیاسی اوج می گیرد ظن و گمان است که خدای متعال ما را از آن نهی فرموده اند: ( ان بعض الظن اثم) ظن و گمان گناه است و نباید به آن وارد شد،اینکه کسی فکر کند رقیبش چه کرده و بعد بر این اساس اظهار نظر کند و رفتارهای رقبا را با عینک بدبینی نگاه کند و تحلیل منفی داشته باشد ایجاد انحراف ذهنی و فکری به وجود می آورد و باعث آلودگی فضای سیاسی خواهدشد چراکه هرگونه اظهار نظر که در پی ظن و گمان می شود نمیتواند صحیح و درست باشد و اعلام موضع در مورد خبری که دروغ یا در صحت آن شک وجود دارد کار نادرستی است خدای متعال می فرمایند :« لا تقف ما لیس لک به علم» در مورد چیزی که به آن علم نداری اظهارنظر نکن.
چنین اظهار نظری بداخلاقی است و در فرصت های سیاسی بداخلاقی سیاسی محسوب می گردد و باید از آن اجتناب گردد.
مقام معظم رهبری فرمودند:به اخلاق خودمان هم برسیم ،اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است،فضای جامعه را فضای برادری ،مهربانی ،حسن ظن قرار بدهیم … قرآن کریم می فرماید :لولا اذسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیراً … به گمان،به خیال،به تهمت ،یکی دیگری را متهم نکند،بدنام نکند ،این دهن به دهن در جامعه می گردد،این فضا، فضای درستی نیست.(۴/۹/۱۳۸۸)
این انتظار رهبر بزرگوارمان است که فضا را از برادری و مهر و محبت و حسن ظن، به فضای سوء ظن و گمان آلوده نکنیم،و مدعیان ولایت و امامت بیش از همه باید در این امر توجه مبذول دارند.