از موضوعات و مسائل مهمی که آرامش جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد و فضا را آلوده و غبارآلود میکند و کار انتخاب را بر مردم مشکل می سازد بد اخلاقی های سیاسی است که متأسفانه بعضاً در دوره های گذشته انتخابات کم و بیش شاهد آن بوده ایم لکن بر اساس فرمایش شریف پیامبر اعظم (ص) که فرمودند:«من ساوی یوماه فهو مغبون» باید که تمامی نیروهای عرصه سیاست و انتخابات تمام تلاش و توانایی خود را به کار بندند که این دوره با دوره قبل مساوی و یکسان نباشد بلکه این دوره باید بعد از ۳۷سال از گذشت انقلاب وتجربه ۹ دوره انتخابات مجلس و۱۱ ریاست جمهوری و دوره های مختلف شوراها و خبرگان و … فضای سیاسی کشور از آلودگیهای قبلی پاک گردد و الا مغبون خواهیم بود و اما بداخلاقی های سیاسی کدامند:
شایعه پراکنی:
یکی از آسیب های اجتماعی که قدرت تخریب زیادی دارد شایعه است ، شایعه باعث بدبینی افراد به یکدیگر ،بی اعتمادی به مسئولان و دست اندر کاران ،احساس ناامنی ،احساس یأس و ناامیدی و حتی زمینه سازی برای ورود بیگانگان و فرصت طلبی فرصت طلبان را به دنبال دارد.
قرآن در آیات خود به شایعه اشاراتی داشته است و آیات قرآن نشان می دهد پیامبران با انبوهی از شایعات روبه رو بوده اند که معمولاً از سوی دشمنان و بعضاً از سوی دوستان نادان ساخته و پخش شده است که مشکلات فراوان و بی شماری را برای پیامبران در پی داشته است .گاه شایعه ساحر بودن را می بینیم و گاه شایعه قدرت طلبی ،گمراه گری ، دیوانگی و … سرعت پخش و نشر شایعه به اندازه ای زیاد بوده و هست که در کمترین مدت زمانی یک شایعه جامعه ای را فرا میگیرد و تزلزل زیادی در جامعه ایجاد میکند.
معمولاً شایعات یا ساخته و پرداخته دشمنان است یا ساخته و پرداخته منافقان که اینگونه شایعات متوجه ارکان نظام و مردم خواهد بود و یا رقبای انتخاباتی دست به شایعه سازی می زنند که از این رهگذر بتوانند در مردم جایی پیدا کنند و خود را در قلوب مردم جای داده ،رأی مردم را بدست آورند ،زشت ترین حرکت یک آدم سیاسی همین است که با شایعه سازی در مورد افراد و رقبای خود بخواهد آنانرا از سر راه خود بردارد و در واقع خود را برتری بخشد.انسانهای شایعه ساز یا برای خودنمایی و جلب توجه دست به این اقدام نابخردانه می زنند و یا به علت دلواپسی که از عدم اقبال مردمی دارند و یا از روی ضعف و ناتوانی ،غرض،حسادت و کج فهمی که وجودشان را گرفته است به این شیوه نامقدس و ناجوانمردانه روی می آورند لذا شایعه پراکنان از ویژگیهایی چون گوشه گیری ،پرحرفی ،تنهایی ، تردید و دودلی ، کینه و دشمنی برخوردارند لذا قاعدتاً به دنبال شیوع اخباری هستند که ابهام دارد و بدینوسیله باعث نگرانی جامعه گردیده و از این فرصت به نفع خود بهره برداری می نمایند.در پس شایعات اهدافی همچون ترور شخصیت ،اذیت و آزار ،برآورد میزان حساسیت جامعه روی یک موضوع ،ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه و ایجاد بدبینی نهفته است لذا من حیث المجموع شایعه را دشمن می سازد چه این دشمن پیدا باشد و خود بداند دشمن است چه پنهان باشد و خود را دوست پندارد باز هم دشمن است ،گاهی نیز شایعه برای تضعیف روحیه رقیب و کاهش طرفداران اوست لکن در فضای سیاسی و انتخاباتی در نظام اسلامی که مردمی هوشمند و بصیردارد شایعه جایی ندارد و افراد شایعه ساز خود خانه نشین و مطرود خواهند بود و بر تک تک مردم است که با شایعه سازان با قدرت و قوت به عنوان مبارزه با منکر برخورد نمایند.
این روزها با توجه به نزدیکی انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی بازار شایعات داغ خواهد شد که مثلاً فلانی در فلان پروژه شریک است یا فلانی …
شایعه سازی و شایعه پراکنی عامل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی از جمله سلب آرامش مردم و ایجاد اضطراب در جامعه و نیز می تواند عامل مهمی برای شکست در مقابل دشمن و نفوذ دشمن به حریم امنیت باشد،این سلب آرامش و اضطرابی که در جامعه بوجود می آید می تواند در آراء مردم تأثیر گذار و چه بسا افراد دارای صلاحیت و توانمند را از رأی آوری محروم ساخته و افراد بی صلاحیت یا کم صلاحیت و وابسته را جایگزین نموده و موانع بزرگی در دوره نمایندگی برای مردم فراهم سازد.لذا آحاد جامعه باید با شایعات برخورد نموده و اجازه شایعه سازی و شایعه پراکنی ندهند که این ویروس بسیار خطرناک بوده و باعث تضعیف روحیه عمومی مردم می گردد.