هتک حرمت:
هتک حرمت حریم مردم و افراد یکی از کاربردهای شایعه سازی است که از سوی شایعه سازان و شایعه پراکنان مورد توجه و اهتمام است.
خداوند در قرآن کریم آیه ۱۹ سوره نور می فرماید : ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره.

آنانکه دوست می دارند درمیان اهل ایمان کار منکری را اشاعه دهند آنها را عذاب دردناک دنیا و آخرت خواهد بود.

شایعه سازان و شایعه پراکنان و هتاکان به حریم خصوصی افراد باید بدانند که کارشان عذاب دردناک الهی در دنیا و آخرت را به دنبال دارد زیرا نتیجه هتاکی به حریم افراد گسستگی و فروپاشی اخلاقی جامعه را به دنبال دارد و امنیت روحی و روانی شخص و جامعه را برهم می زند.

این کاری است که دشمنان اسلام و جامعه اسلامی هر روز و خصوصاً در زمانهای خاصی مثل انتخابات در سایت ها و رسانه های گروهی و همگانی به آن می پردازند که از این طریق و با بهره گیری از گرایش های افراد به اشخاص و طیف و جناح خاص و نیز ساده لوحی ها حریم اخلاقی جامعه را شکسته و ورود به حریم خصوصی افراد را به یک رویه تبدیل کنند تا بتوانند به هدف خود که فروپاشی اخلاقی و برداشته شدن حرایم است دست یابند.

در این میان برخی از نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها خواسته و ناخواسته در مسیری قرار می گیرند که دشمنان می خواهند و اینگونه است که خود آن را باور کرده و به ترویج و تبلیغ آن به شکل طرح مسئله می پردازند.و با این حربه می خواهند رقیب خود را از میدان به در کنند این در حالی است که فرهنگ دینی ما از هتاکین افراد و جامعه اعلام بیزاری دارد و کسی که از ابزار غیر مشروع برای بزرگ کردن خود و محبوبیت استفاده کند مطرود و مردود خواهد بود که البته جامعه اسلامی نیز تا به حال عکس العمل صحیح خود را به اینگونه افراد نشان داده است.

امام ره فرمودند:هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید (صحیفه امام ج ۱۷ ص ۱۴۱) و نیز فرمودند : اهانت به بندگان خدا اهانت به خداست (جهاد اکبر مبارزه با نفس ص۴۲)

مقام معظم رهبری فرمودند :هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخلاقی و توهین آمیز خلاف شرع ،مخالف عقل سیاسی و ضربه به جمهوری اسلامی است و خداوند را خشمگین می سازد.

و نیز فرمودند :فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه ،یکی از آن چیزهایی است که اسلام مانع از آن است نباید این اتفاق بیفتد.فضای هتک حرمت ،هم خلاف شرع است هم خلاف اخلاق است هم خلاف عقل سیاسی است.
کتمان حقایق:
یکی از مسائل و موضاعات مهم که به نوعی بداخلاقی سیاسی شمرده می شود ( کتمان حقایق و عدم تبیین آن است که قاعدتاً در جریانات سیاسی و انتخابات اتفاق می افتد.نامزدها باید اگر امتیازی از رقیب را کسی مطرح کرد و یا سؤالی داشت از عمل مطلوب رقیب به آن بپردازد و اگر در جوّ سیاسی کسی از رقبا مورد ظلم واقع شده و حقایقی در رابطه با ایشان قلب گردیده است آن موضوع را تبیین نمایند.یقیناً کتمان حقایق و عدم تبیین آن با توجه به اینکه باعث ضربه زدن به رقیب می گردد بداخلاقی سیاسی بوده و امری ضد اخلاقی است و باید از آن پرهیز گردد زیرا کتمان حقیقت آثار سوئی را در جامعه و در میان مردم به جای می گذارد.

خدای متعال در آیه ۱۸۷ سوره عمران می فرمایند : لا تکتمونه.