به گزارش پایگاه خبری ربیع، محمدرضا معرفت در جلسه شورای شهرداران با اشاره به وضعیت اجرایپروژه پارکینگ جنب هتل استقلال، اظهار داشت: این پروژه در سه بخش تملک، اجرا و نظارت درحال پیگیری است.
مسئول امور سرمایه‌گذاری شهرداری قم با بیان اینکه نظارت پروژه انجام‌شده است، افزود: حدود
۳۰ درصد سازه احداث و ۲۰ درصد کل پروژه انجام‌شده است.
معرفت با اشاره به معارضات موجود در پروژه تصریح کرد: پروژه شامل پارکینگ، تجاری و یک
رمپ ورودی می‌شود که در قسمتی که بدنه اصلی است هیچ معارضی نداریم و سرمایه‌گذار
می‌تواند با سرعتی بیش از این کار را پیش ببرد.
وی به معارض‌های ورودی پروژه اشاره کرد و گفت: منطقه یک در رابطه با تملک معارضات
موجود در ورودی پروژه پیگیری می‌کند.
مسئول امور سرمایه‌گذاری شهرداری قم به آخرین وضعیت این تملکات اشاره کرد و افزود: در سه
مورد از این معارض‌ها شهرداری پول به‌حساب ریخته است، دو مورد در صف اجرای ماده ۸
قرار دارد و دادخواست آن‌ها صادرشده است و یک مورد هم ارجاع شده است.
معرفت با اشاره به اینکه دو مورد در مرحله کارشناسی قرار دارند، تأکید کرد: پروانه پروژه هم رو
به اتمام است و به‌زودی صادر می‌شود.