به گزارش پایگاه خبری ربیع،  درراستای صیانت از حرایم جاده ای وکاهش ضریب تصادفات ناشی از خطای انسانی ، طرح امحا دیوارنویسی و جمع آوری تابلوهای فاقدمجوز از سطح
راههای استان قم به مرحله اجرا درآمد .
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق افزود : درراستای اجرای اینطرح ، عوامل اجرایی اداره کل متبوع نسبت به امحا و جمع آوری افزون بر ۴۲۰ مورد قطعه دیوار نویسی و تابلویفاقد مجوز از سطح راههای استان قم ا قدام نمودند .
اکبر نوروز پور درخصوص ضرورت اجرای این طرح توضیح داد : از جمله آیتم های ملحوظ درامر کاهش حوادث جادهای ناشی از خطای انسانی ، ممانعت از اختلال درتمرکز راننده می باشد .
وی ادامه داد : درج و نصب هرنوع نوشته و تابلو درسطح راهها می باید تابع ضوابط ومطابق با آیین نامه های ترافیکجاده ای باشد که درآنها تمامی جوانب امر جهت جلوگیری از اختلال در تمرکز رانندگان لحاظ شده است .
نوروز پور با یادآوری آنکه متاسفانه برخی سود جو و یا نا آ گاه صرف معرفی و یا تبلیغ برندی خاص ، با دیوارنویسی ونصب تابلو های غیر استاندارد درسطح راهها موجب چه لطمات جبران ناپذیری می شوند تاکید کرد : رعایت منظر ومبلمان جاده ای از دیگر آیتم هایی است که در برخورد با دیوارنویسی ها و نصب تابلوهای فاقد مجوز لحاظ می شود کهتاثیر بصری آن در القا آرامش به کاربران جاده ای چشمگیر است .
معاون راهداری استان قم درادامه به رصد شبانه روزی راههای استان توسط دوربین های نظارتی و همچنین اکیپهای سیار راهداری اشاره کرد و یادآور شد : درصورت مشاهده درج نوشتار و یا نصب تابلوی فاقد مجوز، عوامل اجرایی این اداره کل ضمن پی گیری جدی موضوع دروهله نخست نسبت به تسلیم اخطار به فرد خاطی جهت امحا و یا جمع آوری مورد اقدام می نمایند .
نوروز پور ادامه داد : پس از تسلیم اخطار، مدت معینی به شخص خاطی ( اعم از حقیقی و یا حقوقی ) جهت رفع تجاوز از حرایم راه فرصت داده می شود که درصورت عدم اقدام ، مراتب جهت اعمال قانون به مراجع قضایی اطلاع رسانی می شود .
وی درخصوص آندسته از دیوارنویسی ها و تابلوهای فاقدمجوزی که فاقد آدرس و شماره تلفن می باشند اظهار داشت : اکیپهای اجرایی این اداره کل درصورت مشاهده این قبیل تجاوزات به حریم راه ، نسبت به امحا و جمع آوری آنها اقدام می نمایند .
اکبر نوروز پور از مشکلات عمده در برخورد با تجاوزات بصری به حرایم جاده ای به پراکندگی آدرسها و دردسترس نبودن شماره تلفنهای اعلامی اشاره و عنوان کرد : پس از پی گیری های مجدا نه و تعامل مطلوب مراجع قضایی جهت برخورد با تخلفات یاد شده ، تصمیمات مقتضی به عمل آمد و نسبت به ابلاغ و اجرای حکم اقدام گردید .
وی درخاتمه افزود : راهها و حرایم آنها سرمایه های ملی می باشند و صیانت از آنها با رعایت همه جانبه قوانینموضوعه امکان پذیر می باشد .