به گزارش پایگاه خبری ربیع، رضا رحیمی با توجه به توسعه منطقه دو و احداث معابر جدید در این منطقه،اظهار داشت: منطقه دو با وسعتی برابر ۱۲۲۲ هکتار ۱۰ درصد وسعت شهر را به خود اختصاصداده و نیازمند ساماندهی ترافیک به‌صورت جدی در این منطقه هستیم.
مدیر منطقه دو شهرداری قم یکی از چالش‌های منطقه را اجرای روشنایی معابر منطقه اعلام کرد و
افزود: یکی از دغدغه‌های مهم منطقه دو تأمین روشنایی معابر برای حفظ ایمنی شهروندان بوده کهدر چند سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار قرارگرفته است.
رحیمی روشنایی معابر انجام‌شده در منطقه دو را تشریح کرد و گفت: پنج پروژه در حوزه تأمین
روشنایی معابر در منطقه انجام‌شده که تأثیر زیادی در تأمین امنیت شهروندان داشته است.
وی از اجرای روشنایی بلوار شهدای روحانیت و خیابان صداقت خبر داد و تصریح کرد: روشنایی
خیابان صداقت حدفاصل خیابان شاهد تا میعاد و حریم کمربندی در مسیر دسترسی به بوستان جواندو پروژه مهم در این بخش بوده است.
مدیر منطقه دو شهرداری قم ادامه داد: روشنایی خیابان رسول دادخواه حدفاصل پل ۹ دی تا
پاسداران و خیابان قمر بنی‌هاشم در منطقه شیخ‌آباد نیز اجراشده و مشکلات شهروندان در این
خیابان‌ها نیز برطرف شده است.