خور
حضور در مسجد مایه خیر و برکت و سعادت انسان است
۱۳۹۶/۱۱/۱۵
امام جمعه خور با اشاره به نقش مسجد در سعات انسان ها، گفت: حضور در مسجد خیر، برکت، هدایت و سعادت به دنیال دارد.