موضوع : مبارکه
فعالیت های مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه برای حل مشکلات تخصصی صنایع در توسعه اکوسیستم کار آفرینی استان اصفهان
۱۳۹۶/۰۶/۲۶
دکتر حمید رضا روناسی با بیان این مطلب گفت:مهم ترین هدف و چشم انداز در سیاست گذاری ها در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی هموار کردن مسیر دانشگاه های نسل سوم یعنی دانشگاه های کار آفرین است.
نمایشگاه «خاکیان افلاک» در مبارکه افتتاح شد
۱۳۹۶/۰۶/۲۶
نمایشگاه خاکیان افلاک در محل اردوگاه قدس شهرستان مبارکه افتتاح شد و تا دهم مهر امسال برپاست.