به گزارش پایگاه خبری ربیع، آزمون عزت و اقتدار آزمونی دیگر در راه است. دشمن شرایطی را ایجاد کرده است که بار دیگر مسئوالن در بوته آزمایشی قرار گیرند، و مذاکراتی را دو سال و اندی انجام دادند و برجامی را نتیجه داد که فرجامش این بود که شد. اکنون قرار است تداوم برجام در غیاب آمریکا و با حضور سه کشور اروپایی و چین و روسیه ادامه یابد. کشورهای سهگانه اروپایی که ابتدای امر مذاکره با ایران را کلید زدند و در میانه راه، آمریکا را به جمع آوردند و ۱+۵ نام گرفت. اکنون یکه تاز قلدری که البته جادهصافکنش همین سه کشور بودند، از جمع خارج شده است؛ در حالی که امتیازات سنگینی را گرفته و خود نم پس نداده و ذرهای از تعهداتش را عملی نکرده است؛ حتی این سه نیز هنوز تعهدی را عملی نکرده اند هرچنــد بــرای آبــروی سیاسی‌شــان دســت‌کم زبانــی می‌خواهنــد دربرجــام بماننــد؛ امــا بــه چــه قیمتــی بــرای مــا تمــام خواهــد شــد؟ اینهــا درتحریم‌هــا تابــع آمریــکا بودنــد و بــر ایــن موضــع مانده‌انــد؛ حــاال چگونــه می‌خواهنــد مســتقل بــا ایــران برجـام را ادامـه دهنـد، پرسشـی اسـت کـه بـرای دسـتیابی بــه پاســخ آن بایــد درانتظــار مانــد؛ امــا مســلما بــدون همفکــری و جلــب رضایــت اربابشــان اقدامــی نخواهنــد داشـت؛ مثـل مأمـوری کـه معـذوراسـت، همچنـان معـذور خواهنــد مانــد. بــه همیــن مناســبت بــا اســتفاده ازآیــات الهــی موضــوع را دنبــال می‌کنیــم. بــدون تردیــد دشــمن بــرای نابــودی جبهــه حــق از هیــچ تالشــی فروگــذارنمی‌کنــد. یکــی ازاقدامــات آنهــا، تحریــم اقتصــادی اســت. مســلما هــدف ازایــن تحریــم، ایجــاد تنگنــای شــدید اقتصــادی بــرای ملــت بــزرگ ماســت تــا مـردم مقـاومکشـورمان را ازاسـتقامت و پایـداری درتـداوم مســیرحــق خســته و ناتــوانکننــد و درنتیجــه دســت از حمایــت رهبــری بکشــند. ایــن ترفنــدی اســت کــه قــرآن این‌چنیــن بــه آن اشــاره می‌کنــد: »هــم الذیــن یقولــون ال تنفقــوا علــی مــن عنــد رســول هللا حتــی ینفضــوا و للــه خزائــن الســموات و االرض و لکــن المنافقیــن الیفقهــون« )منافقــون: ۷) »آن‌هــا کســانی هســتند کــه می‌گوینــد بــه کســانی کــه نـزد پیامبـرخـدا هسـتند، کمـک مالـی نکنیـد تـا پراکنـده شــوند؛ درحالــی کــه گنجینه‌هــای آســمان‌ها و زمیــن ازآن خداســت، ولــی منافقــان نمی‌فهمنــد.« چنانچــه در همیــن یکــی، دو روزاخیــر ترامــپ بــه همــه همراهانــش تأکیــد کــرد بــر فشــاربــر ایــران بیفزاینــد. درایـن آیـه خداونـد بـه صراحـت بـه تحریم دشـمنان اشـاره کـرده اسـت و می‌گویـد دشـمنان تبلیغـات راه می‌اندازنـد و بــه یکدیگــر توصیــه می‌کننــد کــه یــاران پیامبــر یعنــی مـردم مسـلمان و مؤمـن را درتحریـم اقتصـادی قـراردهنـد تــا آن‌هــا ازاطــراف پیامبــر، یعنــی رهبــرجامعــه پراکنــده شــوند و دســت ازحمایــت نظــام اســامی و رهبــری آن بردارنـد؛ ایـن همـان شـیوه‌ای اسـت کـه دشـمنان انقـاب اسـامی ازاول انقـاب تـا بـه امـروز داشـته‌اند و هـر ازچنـد گاهـی بـه آن قـوت بخشـیده‌اند و دامنـه تحریم‌هـای خـود را توسـعه داده‌انـد. دربــاره مذاکــره و ارتبــاط بــا دشــمنان، منطــق قــرآن بــر مبنــای ایســتادگی بــر اصــول و نپذیرفتــن خواســته‌های نامشــروع و غیرعادالنــه آنهــا اســتواراســت و بــه همــه مســلمانان هشــدار می‌دهــد اگــر بــه خواســته‌های آنــان تــن دردهیــد، بــه چیــزی کمتــر از عقب‌نشــینی ازتمــام دســتاوردهایی کــه تاکنــون داشــته‌اید، راضــی نخواهنــد شـد. خداونـد می‌فرمایـد: »یـا ایهـا الذیـن امنـوا ان تطیعـوا الذیـنکفـروا ّ یردوکـم علـی اعقابکـم فتنقلبوا خاسـرین، بل هللا موالکـم و هـو خیـر الناصریـن« )آل عمـران: ۱۵۰-۱۴۹) »ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد، اگــر از کســانی کــه کفــر ورزیده‌انــد اطاعــت کنیــد، شــما را بــه عقــب بازمی‌گرداننــد. پـس زیانـکار و بازنـده برمی‌گردیـد؛ بلکـه خـدا مـوال و یـاور شماســت و او بهتریــن یاری‌دهنــدگان اســت.« اکنــونکــه ادامــه برجــام در مرحلــه مذاکــره بــا کشــورهای اروپایــی قــرار گرفتــه اســت، بایــد مراقــب بــود از مواضــع کشــور عقب‌نشــینی و اجــازه ورود بــه بحــث و موضوعــات غیرمرتبـط بـا برجـام داده نشـود. بـه طـور قطـع الزم اسـت تیــم هســته‌ای ایــران تقویــت شــود و گروهــی خبــره و شـجاع بـه تیـم اضافـه شـود و فقـط دربـاره چگونگـی آنچـه امضـا شـده و عنـوان برجـام بـه خـود گرفتـه اسـت مذاکـره صـورتگیـرد و حتـی یـک نکتـه و کلمـه نبایـد ازبرجـامکم یـا بـه آن افـزوده شـود. مقــام معظــم رهبــری در هفتــه گذشــته درایــن ارتبــاط فرمودنـد: بارهـا گفتـه بودیـم »بـه آمریـکا اعتمـاد نکنیـد«؛ ایـن هـم نتیجـه‌اش. دربـاره مذاکـره بـا سـهکشـوراروپایـی هـم می‌گوییـم بـه اینهـا هـم نبایـد اعتمـادکـرد و بـرای هـر قـرارداد بایـد تضمین‌هـای واقعـی و عملـی بگیریـد؛ وگرنـه نمی‌شــود بــه ایــن شــکل حرکــت را ادامــه داد. تجربــه برجــام و نتیجــه آن بــه مــا می‌گویــد دیگــر بــدون تضمیـن راه را ادامـه ندهیـم. بایـد سـه کشـور مانـده بـرای ادامـه برجـام تضمیـن و امضـا بدهنـد کـه بـر گفتـه خـود پایبندنـد. حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای مســئوالنکشــوررا در معــرض آزمونــی بــزرگ توصیــف و تأکیــد کردنــد: مســئوالن در معـرض »آزمـون بـزرگ« قـرار دارنـدکـه آیـا عـزت و اقتـدار ایـن ملـت را حفـظ خواهنـدکـرد یـا نـه. بایـد عـزت و منافع ملـت بـه معنـی واقعـی کلمـه تأمیـن شـود. بایـد حفـظ عـزت و اقتـدار ملـت بـزرگ ایـران مـورد توجـه باشـد و هرگونـه سـخن خـارج ازبرجـام، خـط‌قرمـزجـدی اعـام شـود و حتـی از طـرف مقابـل شـنیده نشـود. بـرای طـرف مقابـل بایـد جـا بیفتـدکه طـرح هـرموضوعـی خارج از شـیوه جبـران تعهـدات آمریـکا از سـوی اروپـا بـه معنـی فروپاشــی کل برجــام و عملیاتی‌شــدن برنامه‌هــای ایــران اســت. دســتورکار مذاکــرات بایــد بــر محــور شــیوه جبــران سـهم آمریـکا دربرجـام ازسـوی اروپـا متمرکـزشـود و هیچ مســامحه‌ای صــورت نگیــرد و از هرگونــه فرصت‌ســوزی و فرسایشــی‌کردن مذاکــرات جلوگیــری بــه عمــل آیــد. از طرفـی چنانچـه اشـاره شـد تضمین‌هـا کامـا عینـی باشـد و بــه امضــای مقامــات ارشــد دولت‌هــای اروپایــی برســد و در مجالــس آنهــا و مجلــس مــا تصویــب شــود. درواقــع اروپایی‌هــا بایــد متعهــد شــوند بــا تحریم‌هــای آمریــکا، چـه تحریم‌هـای فعلـی یـا جدیـد، نه‌تنهـا همراهـی نکننـد، بلکـه در مقابـل آن موضـع جـدی و روشـن داشـته‌باشـند و خــأ به‌وجودآمــده را جبــرانکننــد. بــه نظــر می‌آیــد بــرای حفــظ برجــام، ۵ کشــورباقی‌مانــده دربرجـام بایـد روی یـک موضـوع مهـم یعنـی حـذف دالراز مبـادالت بـا ایـران و جایگزین‌کـردن یـک ارز دیگـر بـه یـک وحـدت نظـر برسـند. دســت آخــر اینکــه مســئوالنکشــور مــا بایــد گذشــته غیرقابــل اعتمــاد اروپایی‌هــا را ازجملــه در مواجهــه بــا جمهــوری اســامی ایــران بــه‌خاطــر داشــته‌باشــند و همــواره بــرای طرف‌هــای مقابــل یــاد‌آوری کننــد تــا بداننــد مــردم ایــران فریــب خوش‌رقصــی، لبخندهــا و ژســت‌های آنهـا را نمی‌خورنـد و نخواهنـد خـورد. امیـد اسـت دولـت بـا اســتفاده درســت ازایــن فرصــت، ازایــن امتحــان ســربلند بیــرون‌آیــد. ان‌شــاءه

image_pdfimage_printچاپ مطلب