به گزارش پایگاه خبری ربیع، روابــط آمریــکا و اروپــا سال‌هاســت گــرم و بــدون تنــش بــوده اســت. شــاید بتــوان گفــت مهم‌تریــن مؤلفــه همــکاری اروپــا و آمریــکا، تجــارت اســت. اروپــا و آمریــکا طـی دهه‌هـای طوالنـی مبـادالت اقتصـادی خوبـی بـا هـم داشــتن د و بزرگ‌تریــن شــرکای تجــاری هــم بــه شــمار می‌رونــد. در ایــن میــان ســهم بعضــی کشــورها ازجملــه آلمــان در صــادرات بــه آمریــکا بســیار پررنــگ و حائــز اهمیــت اســت. بــه ریاســت جمهــوری رســیدن ترامــپ کــه مســلک تاجرپیشــگی دارد، هرچنــد بــا شــعارهایی نظیــر آمریــکا بــرای آمریکاییــان و نیــز اظهاراتــی بــرای پرداخــت بدهی‌هـای کشـورهای اروپایـی همـراه بـود، امـا نمی‌توانـد بـه ایـن معنـی باشـد کـه ایـن شـرکای تجـاری را از دسـت بدهــد؛ بنابرایــن پیش‌بینــی می‌شــود مبــادالت اقتصــادی میـان دو طـرف همچنـان بـه عنـوان عامـل همکاری‌جویانـه میــان ایــن دو خواهــد بــود. ترامــپ تاجرمســلک نیــز نتوانسـت روابـط اروپـا بـا آمریـکا را وارد مرحلـه تنـشکند. ایــن همبســتگی را کــه بیشــتر در ســایه ســرمایه‌دارانه نمایــان اســت، بایــد در برجــام و خــروج آمریــکا نیــز بررســی کــرد. خــروج ترامــپ از برجــام موجــب ازهم‌گســیختگی روابــط آمریــکا و متحــدان اروپایــی‌اش خواهــد شــد. کشــورهای اروپایــی در حــال حاضــر نیــز از تصمیــم رئیس‌جمهــور آمریــکا دربــاره افزایــش تعرفــه واردات فــوالد و آلومینیــوم دلخــور هســتند. خــروج وی از برجــام زمینــه را بــرای اختالفــات بیشــتر میــان آمریــکا و اروپــا فراهــم خواهــد کــرد. اروپــا تأکیــد کــرده اســت قصـد نـدارد از توافـق هسـته‌ای بـا ایـران خـارج شـود؛ امـا واقعــا روابــط اروپــا بــا یــار قدیمــی‌اش بــه خاطــر ایــران مخـدوش خواهـد شـد یـا اروپـا بازیگـر جدیـد آمریکاسـت کـه سیاسـت‌ها بـه او دیکتـه شـده اسـت؟ اروپـا از برجـام چــه منافعــی می‌بــرد کــه خواهــان ادامــه برجــام حتــی بـدون آمریکاسـت؟ شـرکت‌های اروپایـی کـه همیشـه بیـم جریمه‌هــای آمریکایــی را داشــته‌اند و بــا ایــران معاملــه و تجــارت نکردنــد، آیــا تــوان مقابلــه بــا ایــن ســختی‌ها را دارنـد؟ مذاکـره دوبـاره بـا اروپـا دربـاره برجـام، هوشـیاری تیــم دیپلماســی ایــران را می‌طلبــد. وزارت خارجــه و مذاکره‌کننــدگان روزهــای مهمــی را پیــش رو دارنــد.

image_pdfimage_printچاپ مطلب