تبلیغات

یادداشت و مقاله

گفتگو

طنز

گزارش

برگزیده ربیع

مهم‌ترین برنامه قیام امام حسین(ع) / ویژگی‌های قرآنی اصحاب امام حسین(ع)

حادثۀ عاشورا و قیام سیدالشهدا(ع) جامعیتی مانند جامعیت قرآن دارد.همان‌گونه که هر فردی با هر گرایش،‌تفکر و سن می‌تواند از قرآن درس‌ها بیاموزد،‌ قیام عاشورا نیز درس‌آموز است.